הכול על מוטבים שארים ויורשים בחיסכון הפנסיוני שלכם

נפטר עמית בקרן פנסיה- מי מקבל את הכספים שנחסכו בקרן? לאחר פטירתו של עמית  בקרן הפנסיה יהיו זכאים שאריו של העמית לזכויות המוקנות בתקנות הקרן.

אז מי הם השארים בקרן הפנסיה?

השארים בקרן הפנסיה מוגדרים כ:
בן/בת זוג של העמית בשעת פטירתו/ה, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה והוא/היא גר/ה עמו.
ילד/ה של עמית שנפטר או של פנסיונר שנפטר שטרם מלאו לו 21 שנים;
בן עם מוגבלות של עמית שנפטר.
הורה של עמית שנפטר.

קבלו הצעה אטרקטיבית להצטרפות לקרן פנסיה>>>

כאשר אין לעמית שאירים כהגדרתם בתקנון מה קורה?

לפי תקנון הקרן בהיעדר שאירים, תשלם הקרן את היתרה הצבורה למוטבים אותם קבע העמית
במפורש בכתב"הוראת מוטבים".

מי הם המוטבים?

מוטב הוא מי שהעמית או הפנסיונר קבע בהודעה בכתב המכונה "הוראת מוטבים" והיא האחרונה  שהומצאה לקרן,
כזכאי לקבל כספים מהקרן לאחר מותו אם אין לו שאירים הזכאים לקצבת שאירים.

ומה לגבי אם ערכתי צוואה?

בתקנון קרן הפנסיה נכתב:  "קבע העמית או הפנסיונר באופן מפורש בצוואתו הסדרים באשר לחלוקת הכספים בקרן הפנסיה
והצוואה כאמור נחתמה במועד מאוחר לתאריך האחרון בו נתן העמית או הפנסיונר הוראת מוטבים לחברה המנהלת,
יראו בהוראת הצוואה כהוראת מוטבים ונכסי העמית יחולקו למוטבים הקבועים בצוואה בהתאם להוראות הצוואה".

כאשר אין לעמית מוטבים כהגדרתם בתקנון מה קורה?

כאשר לעמית שנפטר אין שאירים, ובנוסף הוא לא קבע מוטבים בהוראה לחברה המנהלת, קובע התקנון התקני שקרן הפנסיה תשלם את היתרה הצבורה ליורשים שנקבעו בצו ירושה או בצו קיום צוואה, שניתנו ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת.

את מי יש לקבוע כמוטבים בקרן הפנסיה? 

אין כל חשיבות  לציין את בן הזוג כמוטב בקרן הפנסיה, שכן ממילא הוא מוכר כשאיר של העמית או של הפנסיונר
בהתאם להגדרת תקנון קרן הפנסיה. מיותר גם יהיה לציין את הילדים במידה וגילם פחות מגיל 21 שכן עד גיל 21 הילדים נחשבים כשאירים.

במידה וגיל הילדים עולה על 21 והעמית גרוש/ה או אלמן/נה לא קיים בן זוג כהגדרת התקנון (שאיר)
וגם הילדים כבר אינם נחשבים לשארים ולכן, במצב בו יש לנו היעדר שארים, חשוב שהעמית בקרן יקבע מוטבים,
שכן בהיעדר קביעה מצידו זכויותיו יועברו ליורשים לפי דין, בהתאם לצו קיום ירושה.
 

כאשר הילדים חוצים את גיל 21 והעמית התגרש או התאלמן, אין עוד בן זוג כהגדרתו בתקנון, והילדים אינם נחשבים עוד לשאירים לפי התקנון, אז מתקיים מצב של היעדר שאירים, והקרן תשלם למוטבים שקבע העמית, ובהיעדר קביעה כזו, תשלם ליורשים.

לסיכום, סדר תשלום כספים מקרן הפנסיה במקרה פטירה הוא:

קודם כל שאירים , לאחר מכן בהיעדר שארים מוטבים במידה ונקבעו ובסוף, בהיעדר מוטבים תשלם קרן הפנסיה ליורשים לפי צו קיום ירושה.
וכפי שהצגתי עד כה – על מנת למנוע אובדן של כספי החיסכון נקבעו בתקנון הגדרות מדויקות מי יהיו זכאים לקבל כספי עמית או פנסיונר שנפטר.

שאלה מעניינת ביותר שעולה בהמשך לנכתב היא מי הם היורשים לפי צו קיום ירושה?

בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר.
בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת. 
בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו.
אלמנה זכאית לקבל מן העיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה, ובנסיבות מסוימות היא יכולה גם לדרוש מזונות מן העיזבון.
 
•    ידועים בציבור: על פי סעיף 55 לחוק הירושה, בהיעדר צוואה, זכות הירושה של ידוע או ידועה בציבור של הנפטר שווה לזו של בני זוג נשואים       אך רק אם הידועים בציבור אינם נשואים לאחרים, וכאשר מוכיח בן הזוג שנותר בחיים כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור וקיימו משק בית             משותף.
•    ירושתו של נפטר שהותיר אחריו בן זוג אך לא הותיר ילדים מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג ובין הורי המנוח או אחיו ואחיותיו.
     בן זוג ואחים מתחלקים 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים.
•    בן הזוג יורש את כל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו ילדים, אחים או הורים.
•    הורי המנוח, אחיו ואחיותיו מתחלקים בכל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו בן או בת זוג ולא היו לו ילדים.
•    ירושתו של נפטר שהותיר אחריו ילדים אך לא הותיר אחריו בן או בת זוג מתחלקת שווה בשווה בין ילדיו.
     אם גם ילדיו של הנפטר אינם בחיים, הירושה מתחלקת בין נכדיו של הנפטר.
     אם מי מילדי הנפטר נפטר לפניו חלקו עובר לנכדיו בחלקים שווים ביניהם. 
     אם מי מיורשי הנפטר נפטר אחריו – חלקו עובר ליורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה.
•    ירושתו של נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, מתחלקת שווה בשווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם.
•    ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה,
     לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העזבון למדינה.

היורשים יוכלו לממש את זכותם באמצעות צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה.
הצו נקרא צו קיום ירושה והוא אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא מכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו של הנפטר.
 

למי יעבור הכסף במקרה מוות בביטוח חיים פרטי, ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות? 


פוליסת ביטוח
ראשית קיימת הבחנה בין פוליסה פרטית המעניקה תגמולי ביטוח למקרה במקרה פטירה מוקדמת של המבוטח או בת זוגו לבין פוליסת ביטוח מנהלים, או פוליסה מסוג תגמולים לעצמאים המכילות גם מרכיבי חסכון מסוג תגמולים ופיצויים.
בפוליסות פרטיות אנחנו קובעים מוטבים ובהיעדר קביעת מוטבים תגמולי הביטוח ישולמו בהתאם לצו קיום צוואה או צו קיום ירושה.
בפוליסות פרטיות קיימת גם הבחנה בין מוטב רגיל למוטב בלתי חוזר:
"מוטב רגיל" -הינו מוטב שהמבוטח יכול לשנות/להחליף בכל עת, מבלי ליידע את המוטב על כך. 
"מוטב בלתי חוזר" – הינו מוטב שהמבוטח אינו רשאי לשנות/להחליף אלא רק לאחר קבלת הסכמה בכתב מהמוטב.
בנוסף, קיימת דרישה של המוטב הבלתי חוזר לקבל הודעה על כל שינוי מהותי בסכומי הביטוח בפוליסה,
והודעות על פיגורים ובקשות להקטנת סכומי ביטוח או ביטול הפוליסה.
 

המוטבים בפוליסות עם מרכיב חיסכון, קופות גמל, וקרנות השתלמות

בפוליסות עם מרכיב חסכון קיימת הבחנה בין כספי תגמולים לעומת כספי פיצויים. 
כספי פיצויים שהופקדו על ידי מעסיק של הנפטר יועברו לשארים ולא ניתן לקבוע בגינם מוטבים.
כספי הפיצויים ישולמו לעולם לשאירים גם אם הנפטר ציווה בצוואתו להוריש אותם לאדם אחר, שאינו נכלל בהגדרת שאירים לפי החוק.
כספי התגמולים בקופת גמל ביטוח מנהלים, ביטוח תגמולים לעצמאיים או קרן השתלמות 
יועברו כסכום חד פעמי למוטבים. במידה ולא נרשמו מוטבים, התגמולים יועברו ליורשים 
בהתאם לצוואה במידה ונקבעה כזו ובמידה ואין צוואה הכספים יחולקו בהתאם לצו קיום ירושה.


מידע בדבר חלוקת כספי פיצויים 

חוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה פטירה ישולמו הפיצויים לשארי המבוטח. כפי שהם מוגדרים שאירי מבוטח מוגדרים בסעיף 5 לחוק:
כ: בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן-זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי. באין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר.
"היו פיצויי פיטורים משתלמים לשאירים שאינם בן-זוג או ילד התלוי כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית דין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר".

במידה וקיימים פיצויים נזילים ממעסיקים קודמים, שהושארו בפוליסה (לאחר התחשבנות במס),
הם אינם כפופים לחוק פיצויי פיטורים ומי שיקבל אותם הם המוטבים .

קצת טיפים לסיום בנושא רישום מוטבים

על פי רוב, המוטבים נקבעים בעת פתיחת הקופה/הקרן/הפוליסה, אך ניתן לשנות אותם בכל עת באמצעות הודעה בכתב.
כחוסכים או מבוטחים אתם יכולים לקבוע כל מוטב כראות עינכם כך שמוטב יכול להיות אדם, מוסד ללא כוונת רווח או חברה.
בהצטרפות לתוכניות אין חובה לקביעת מוטבים, זוהי זכות שניתנת לכם וראוי שתנצלו אותה לטובתכם ולטובת הקרובים לכם.
ראוי לבחון את רישום המוטבים אחת למספר שנים או לעדכן בעקבות שינויים במצב המשפחתי.

בעת מינוי מוטבים חשוב לציין את הפרטים הבאים:

שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, קרבה אליכם וחלקו של כל מוטב בכספים. בנוסף, מומלץ לציין מה יעלה בגורל חלקו של המוטב אם ילך לעולמו טרם מועד הפטירה שלכם.

הכול על מוטבים שארים ויורשים בחיסכון הפנסיוני שלכם
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
איפה יש לי פנסיה
איפה יש לי פנסיה?

אם לאחרונה שאלתם את עצמכם איפה יש לי פנסיה אתם לא לבד. אחוז נכבד מהאוכלוסיה לא יודע איפה הפנסיה שלו מנוהלת, כמה דמי ניהול משלמים, איזו תשואה החיסכון הניב וכו'. אנחנו כאן כדי להנגיש עבורכם את המידע החשוב.

קראו עוד »
קופת גמל של נפטר
מה עושים עם קופת גמל של נפטר?

פטירה של בן משפחה או חבר קרובים היא אירוע טראומטי, אשר דורש מהקרובים לנפטר להתמודד עם מגוון משימות, כולל בירוקרטיה, ענייני רכוש ועוד. בין המשימות הללו נמצאת גם הטיפול בקופת הגמל של הנפטר. כך תעשו זאת נכון

קראו עוד »
איזה קופת גמל הכי טובה
איזה קופת גמל הכי טובה?

איזו קופת גמל הכי טובה היא שאלה שמעניינת אנשים רבים, ולא בכדי: בחירת קופת גמל היא החלטה חשובה, שכן היא תשפיע על החיסכון הפנסיוני שלכם לטווח הארוך. לכן, חשוב לבחור קופת גמל המתאימה לצרכים ולמטרות שלכם. אז איך לבחור את הקופה הטובה ביותר?

קראו עוד »
להצטרפות לקרן פנסיה
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.