חוזר אישור קיום ביטוח – מהם עיקרי השינויים בהתאם לדרישות הפיקוח החדשות?

ב- 2019 יצרו דרישות פיקוח חדשות עבור חברות ביטוח וסוכני ביטוח בהנפקת אישור קיום ביטוח. במאמר זה ריכזנו עבורכם את עיקרי הדברים שיש לתת עליהם דגש.

מדוע היה צורך בחוזר אישור קיום ביטוח?

במקרים רבים מזמיני עבודה דורשים להציג אישור על קיום ביטוחים ביטוחים, כתנאי לעבודה ולקבלת שירות מאותו איש מקצוע. למשל אישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים וכדומה. דרישה זו נובעת במטרה לוודא שהשירותים הניתנים לו אכן מבוטחים, שהוא לא יהיה חשוף לנזקים שעלולים להיות כרוכים בעצם קבלת השירות ולמעשה לשם שקט נפשי.

אלא שמה שקרה בפועל זה שבמקרים רבים איש המקצוע הציג אישור בנוסח מסוים לבקשת הלקוח, ולמעשה אישור זה אינו תאם את הוראת הפוליסה שברשותו. במילים אחרות, המצב הזה הוביל להנפקת אישור ביטוח שאינו תואם את פוליסת הביטוח של בעל המקצוע, שגם אינה תואמת את סעיף 40 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, תשמ"א, 1991.

כמו כן נוצרה סיטואציה של ריבוי דרישות להנפקה אישורי ביטוח שונים בגין אותה הפוליסה שמטילה עבור המבוטחים עלויות גבוהות וחוסר בהירות באשר לכיסויים הקיימים עבור המבוטח.

מצב זה עורר צורך להסדיר את התנהלות חברות הביטוח והסוכנים בנושא הנפקת אישורים. לשם כך הופץ חוזראישור קיום ביטוח מטעם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, ד"ר משה ברקת, שכולל הוראות להסדרת הנושא ומספר שינויים שיש לשים לב אליהם.

אישור קיום ביטוח אפשרי רק בשני ורסיות

הממונה על שוק ההון ביקש להסדיר את התנהלותן של חברות הביטוח בהנפקת אישור בדבר קיום ביטוח ונוסח מחייב לאישורים. כך למעשה הוגדרו שני סוגי אישורים:

1) אישור ביטוח כללי – שמטרתו לספק את תמצית הביטוח של המבוטח, המעודכנת בהתאם למועד הפקת האישור.

2) אישור ביטוח מסוים – אישור שמונפק עבור דרישה של לקוח מסוים, שמספק תמצית של הביטוח של אותו נותן שירות. יש לציין שהנפקה זו מחייבת את חברת הביטוח לא לבטל את פוליסת הביטוח ואוסרת עליה לבצע שינויים שאינם לטובת המבוטח ללא מתן הודעה מוקדמת.

חוזר אישור קיום ביטוח מדגיש שאסור לחברות הביטוח או לסוכן מטעמם להנפיק אישור שונה משני הסוגים שפורטו, על מנת למנוע מצבים שבהם החברה מתחייבת כלפי צד ג' באופן שאינו תואם לפוליסה שיש בידי המבוטח.

עם זאת, הובהר שבמידה ומעוניינים לתרגם את האישור, הדבר לא ייחשב כשינוי נוסח – כל עוד מתבצע תרגום נאמן למקור.

התייעלות בתהליך הנפקת אישור קיום ביטוח

לעתים בעלי מקצוע נדרשים להציג אישורי ביטוח בתוקף למזמינים שונים, ובמיוחד אם הם מתמודדים על מכרזים. לכן החוזר מסדיר את הנושא הזה וקובע שחברות הביטוח חייבות לשלוח למבוטח אישור ביטוח כללי באמצעי דיגיטלי או בדואר, בהתאם לבקשתם, וכמו כן האישור יונפק בנוסח אחיד. כל זאת במטרה לייעל את תהליך ההנפקה, ולאפשר לבעל המקצוע להדפיס את אותו אישור לצרכים שונים.

מה באשר למקרים של ויתור על חריגים וסייגים שעליהם בוחר הלקוח לוותר?

אם הוחלט על גבול אחריות מסוים או ויתור מטעם מבקש האישור או שאיש המקצוע ויתר על חריגים וסייגים שקבועים בפוליסה, המבוטח אחראי לעדכן את הפוליסה ואת פרטי הביטוח. כל זאת, שוב, במטרה לוודא שאישור הביטוח אינו תואם הפוליסה, מבלי שניתנה הודעה מתאימה מראש. הודעה זו מאפשרת לפיקוח להתנגד להוראות מסוימות ואף מאפשר למבקש האישור להסתמך על היקף חבות חברת הביטוח.

כמו כן, שינוי נוסף שנועד להגן על מבקש האישור קובע שכל שינוי לרעה או ביטול אישור ביטוח שכבר ניתן ללקוח מסוים, ייעשה רק לאחר שניתנה הודעה ללקוח שדרש את המסמך. כך מבקש האישור, שהסתמך על קיום האישור בזמן שהתקשר עם המבוטח, יכול לפעול מול איש המקצוע לפי שיקול דעתו.

מה עושים במקרה של סתירה בין תנאי האישור לבין תנאי הפוליסה?

החוזר מדגיש באופן חד משמעי שבמקרה של סתירה בין אישור הביטוח לבין תנאי הפוליסה, מה שיקבע הוא תנאי הפוליסה בלבד, אלא אם כן אישור הביטוח מטיב עם הלקוח. כל זאת במטרה לאפשר לו להסתמך על היקף חבות חברת הביטוח המפורט באישור הביטוח ובכפוף לרשימות הסגורות שנקבעו בנספח.

החוזר מדגיש כי מוטלת על חברת הביטוח האחריות לציין באישור הביטוח שהמסמך אינו כולל את כל תנאיה וחריגיה, ושמדובר בתמצית בלבד של הפוליסה. עם זאת, במידה ולא צוינו החריגים באישור הביטוח, לא מדובר בסתירה ואין הכוונה שלא יחולו כלפי הלקוח.

אישור קיום ביטוח - שינויים
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.