מילון המושגים הפנסיוניים המלא

גם אתם מרגישים שפנסיה בשבילכם זה סינית? ליקטנו עבורכם כמה מושגים חשובים כדי לפשט לכם את הענייניים. בואו מהי קרן פנסיה ברירת מחדל, מה זה אגרות חוב מיועדות, מה ההבדל בין קרן פנסיה מקיפה לבין קרן פנסיה כללית ועוד.

איגרות חוב מיועדות

אגרות חוב בלתי סחירות שהמדינה מנפיקה לטובת קרנות פנסיה מקיפות. בעבר הן הונפקו גם עבר תוכניות ביטוח ולקופות גמל. הן מספקות מעין עוגן ביטחון לכ- 30% מהחיסכון הפנסיוני שלנו ומבטיחים תשואה של כ- 4.86% בשנה. כיום קיים דיון אם להחליף את המנגנון הזה למנגנון אחר.

אובדן כושר עבודה

אם מבוטח עבר תאונה או אובחן במחלה קשה/מצב רפואי מורכב, שמונע ממנו לעבוד, הרי שהוא במצב של אובדן כושר עבודה. אובדן כושר עבודה מורכב הוא מצב שבו המבוטח ייחשב לבלתי כשיר לעבודה בעקבות מחלה או תאונה בשיעור של 25% לפחות, בעוד אובדן כושר עבודה מקצועי הוא הוא מצב שבו המבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה אם בעקבות מחלה או תאונה נשלל ממנו הוא אינו מסוגל לעסוק במקצוע או בעיסוק שלו.

איזון אקטוארי

מנגנון זה נועד להבטיח שהתחייבויות קרן הפנסיה יהיו שוות לנכסיה. לפי תקנון קרן הפנסיה כל העמיתים ערבים זה לזה. מדי שנה מנהל הקרן צופה שאחוז מסוים מהעמיתים יממש את זכאותו לקבל קצבה בשנה מסוימת. אם יותר עמיתים דרשו לקבל קצבה בשנה מסוימת, הגוף בעצם מתמודד עם מצב של גרעון אקטוארי אך אם פחות עמיתים מהמצופה דרשו קצבה, הגוף למעשה יציג עודף אקטוארי, וזה אומר שעמיתי הקרן יהנו מתשואה נוספת. מן התם נעדיף גוף מנהל שמציג עודפים.

ביטוח חיים

תוכנית ביטוח למקרה מוות ו/או חיסכון לתום תקופה.

ביטוח מנהלים

תוכנית ביטוח לשכירים המשלבת חיסכון פנסיוני, ביטוח למקרה מוות וביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

ביטוח מעורב

תוכנית המשלבת חיסכון לתום תקופה וביטוח למקרה מוות

ביטוח עדיף

תוכנית ביטוח המשלבת חיסכון וביטוח למקרה מוות

ביטוח קבוצתי / קולקטיבי

ביטוח לקבוצת מבוטחים בעלי רקע משותף, לדוגמה ביטוח לכל מי שעובד במקום עבודה מסוים. לרוב בעל תנאים משופרים מבחינת הכיסויים ו/או מבחינת המחיר. ביטוחים קולקטיביים יכולים להיות מכל סוג שהוא: ביטוחי בריאות, ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות מתאונה וכו'.

בעל הפוליסה

אדם / ארגון מסוים שמתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ושמו נקוב כבעל הפוליסה

גילוי נאות

בייעוץ פנסיוני היועץ מחויב להציג את כל פרטי העסקה ללקוח, כולל זיקה למוצרים, המלצות ונימוקים.

גיל פרישה

גיל בו אדם רשאי לפרוש מעבודתו וליהנות מהטבות מס הניתנים לגימלאים, לפי חוק. גיל פרישה מוקדם הוא הגיל שבו אדם יכול לקבל קצבה מהחסכונות הפנסיוניים שלו, לפי חוק.

גמלה

תשלום חודשי שהחברה המבטחת משלמת למבוטח בפרישתו למשך כל ימי חייו

דמי גמולים

ההפקדות השוטפות של המבוטח לקרן הפנסיה

הטבות מס

האפשרות להקטין את סכום המס או לקבל החזר מס בגין הפקדות לקופת גמל או לביטוח חיים

היוון פנסיה או קצבה

המרה של חלק מהקצבה או מהפנסיה לסכום חד פעמי למשיכה

הכנסה מזכה

הכנסתו החייבת של היחיד עד לתקרה, כפי שהיא מתעדכנת מדי שנה.

הצהרת בריאות

שאלון רפואי המתאר את מצבו הבריאותו של המבוטח בהווה ואת ההיסטוריה הרפואית שלו. במקרים מסוימים של ביטוח פנסיוני נדרשת הצהרה שכזו ובמקרים מסוימים לא.

זיכוי מס

הטבת מס של הקטנת סכום המס בגין הפקדות לקופת גמל או לביטוח חיים

חובת גילוי

על המבוטח להשיב תשואות מלאות וכנות בכתב על שאלות מהותיות ששאלה החברה המבטחת בכתב, למשל בעת מילוי הצהרת בריאות.

חיתום

הצעת בדיקה שהחברה המבטחת מבצעת כדי להעריך את הסיכון הגלום בחוזה הביטוח

ייעוץ פנסיוני

מתן ייעוץ לאדם בנוגע לכדאיות חיסכון ארוך טווח, שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו

מוטבים

אדם או ארגון כלשהו שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח ו/או החיסכון שנצבר

מטריה ביטוחית

השלמה איכותית ו/או כמותית של הכיסוי הביטוי הניתן במסגרת קרן פנסיה

מסלול השקעה

תמהיל מוגר מראש של סוגי נכסים פיננסיים שבהם מושקעים הכספים שלכם. לדוגמה: מסלול מניות, מסלול צמוד מדד, מסלול אגרות חוב ממשלתיות, מסלול שקלי, מסלול הלכה ועוד.

מקדם המרה לקצבה

מספר בו מחלקים את הצבירה כדי לחשב את סכום הפנסיה

ניכוי מס

הטבה מס שמשמעותה הקטנה של ההכנסה החייבת במס.

פוליסה

חוזה הביטוח או מסמך שמפרט את הזכויות והחובות הן של החברה המבטחת והן של המבוטח

פנסיה מוקדמת

פנסיה שמשולמת לאדם מסוים עוד לפני שהגיע לגיל פרישה, לדוגמה יוצאי צבא קבע

פנסיה מקיפה

קרן פנסיה מקיפה כוללת למעשה 3 סוגי קצבאות: פנסיית זקנה, פנסיית נכות ופנסיית שארים. זוהי קרן הפנסיה שיש לרוב האוכלוסיה.

פנסיית זקנה

קצבה חודשית שמשולמת לעמית בעת פרישה לגמלאות ולמשך כל ימי חייו.

פנסיית נכות

קצבה חודשית שחברת הביטוח משלמת לעמית במקרה של אובדן כושר עבודה.

פנסיית שארים

קצבה חודשית שחברת הביטוח משלמת לבן/בת הזוג של המבוטח ולילדיו (עד גיל 21) במקרה של פטירה בטרם עת, חלילה.

פנסיה תקציבית

פנסיה שמשלמים מהתקציב השוטף של המדינה או של ארגון כלשהו. מי שהיה בעבר בצבא קבע קיבל פנסיה תקציבית.

קופת גמל

קופה שנועדה לאחת המטרות שהגדיר מס הכנסה. בהקשר של ביטוח פנסיוני המטרות האפשרויות כוללות: קצבה, פיצויים, השתלמות, תגמולים (הוני)

קופת גמל לעצמאים

קופת גמל שאדם מסוים מפקיד אליה באופן עצמאי, ללא מעסיק.

קופת גמל לשכירים

קופת גמל שמפקידים אליה במקביל הן העובד והן המעסיק

קופת גמל מסלולית

קופת גמל שמציעה לעמית מספר אפשרויות השקעה, שכל מסלול הוא ייחודי ברמת הרכב הנכסים והסיכון.

קצבה פטורה

הכוונה היא לקצבה חודשית שהגימלאי לא ישלם עליה מס

קרן השתלמות

קופת גמל לחיסכון למטרת השתלמות (אם כי בפועל משמשת אנשים כאפיק חיסכון נוסף)

קרן זכויות

קרן המעניקה פנסיית זקנה, נכות ושארים בהתאם לזכיות שצבר העמית במהלך חברותו

קרן פנסיה

קופת גמל לקצבה שנועדה לצורך תשלום קצבה חודשית החל מהפרישה לגמלאות ולאורך כל ימי חייו של הגמלאי

קרן פנסיה ברירת מחדל

מטרה של קרן פנסיה ברירת מחדל כמו של קרן פנסיה סטנדרטית, אך בעלת מאפיינים ייחודיים, כגון דמי ניהול אטרקטיביים (0.22% מצבירה ו – 1% מהפקדות חודשיות), תקופת אכשרה, כל אחד יכול להצטרף ללא הצהרת בריאות, הצטרפות אוטומטית למי שאין לו העדפה לחיסכון פנסיוני ספציפי ועוד.

קרן פנסיה חדשה מקיפה

קרן פנסיה שנועג לצורך תשלום פנסיית נכות, שארים וזקנה, בהתאם לתקנון שלה. קרן זו משקיעה כ- 30% מכספי העמיתים באג"ח ממשלתיות שמעניקות תשואה מובטחת של 4.86% צמוד למדד.

קרן פנסיה חדשה כללית

קרן פנסיה שמאפשרת הצטרפות למסלול חיסכון בלבד, ללא כיסויים ביטוחים. נועדה לשמש את כל מי שחוצה את תקרת ההפקדות בקרן הפנסיה המקיפה. הקרן משקיעה את כל הכספים בשוק ההון בהתאם למדיניותה המוצהרת.

קרן תשואה

קרן פנסיה שמעניקה פנסיית זקנה בהתאם ליתרה הצבורה בעת הפרישה.

רצף קצבה

ייעודי כספי הפיצויים לקצבה. כספי הפיצויים יהיו חלק מקצבה בעת פרישה.

רצף פיצויים

השארה או הפקדה של כספי הפיצויים בקופת גמל אישית לפיצויים ודחיית התחשבנות עם מס הכנסה.

שארים

בהקשר הפנסיוני, בן/בת זוג של עמית, ילדים עד גיל 21, ילדים מוגבלים ולעתים גם הורים נתמכים.

שיווק פנסוני

מתן ייעוץ לאדם בנוגע לכדאיות חיסכון ארוך טווח, שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו

שכר קובע

בקרן פנסיה ותיקה, הכוונה לשכר  המשמש בסיס לחישוב הזכויות בקרן

תביעה

דרישה בכתב לקבלת תגמולי הביטוח

תוחלת חיים

ממוצע שנות חיי אוכלוסיה מסוימת, לדוגמה: תוחלת החיים של נשים גבוהה בממוצע מתוחלת החיים של הגברים

תקופת אכשרה

פרק זמן שמתחיל עם הצטרפות לקרן או ביטוח שבגינו אין למבוטח זכות התביעה, בדרך כלל 5 שנים.

תקופת המתנה

תקופה שמתחילה מהרגע שבו קרה אירוע ביטוח וסיומה בהתאם לתנאי הפוליסה. בתקופה זו המוטב לא זכאי לקבל תגמולי ביטוח

תקנון

מסמך משפטי שמסדיר את זכויות העמיתים בקופת הגמל או קרן הפנסיה

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
מחשבון קופת גמל
מחשבון קופת גמל – כלי חיוני לתכנון החיסכון הפנסיוני

מחשבון קופת גמל הוא כלי חיוני לתכנון החיסכון הפנסיוני, מכיוון שהוא מאפשר להעריך את סכום הצבירה הצפוי בהתאם להפקדות החודשיות של, גיל הפרישה המתוכנן והתשואה הצפויה של הקופה. איך הוא עובד, מהם יתרונותיו, איך לבחור והאם ניתן לסמוך עליו?

קראו עוד »
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.