רכב בעיר ביטוח רכב לממעטים לנהוג

רכב בעיר היא תוכנית ביטוח מקיף בפוליסה חדשנית וייחודית של הפניקס חברה לביטוח, בפרמיה אטרקטיבית ומוזלת במיוחד . 


הפוליסה מיועדת למבוטחים הנוהגים ברכב המבוטח 10,000 ק"מ בשנה, והעומדים בתנאי הסף של תוכנית "הפניקס זהיר".

מהן יתרונות תוכנית ביטוח רכב מקיף "רכב בעיר"?

התוכנית מאפשרת מגוון רחב של הטבות והרחבות הכלולות באופן אוטומטי כגון:

 • גבול האחריות כלפי צד ג' מוגדל ל  2,000,000 ₪.
 • כיסוי לאביזרים ותוספות ברכב (כולל מערכת מולטימדיה, מערכת שמע, רדיו) עד  10% מערך הרכב.
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה 
 •  כיסוי לנזקי שביתות ומהומות 
 • נזק בשיעור של 50% יחשב כאובדן גמור

תוספת פיצוי למטרת רכישת רכב חדש (הרחבה משופרת):  תוספת פיצוי בשיעור של עד 10% מתגמולי הביטוח לרכב
שגילו ביום האירוע עד שנה, וזאת במקרה של אובדן גמור או גניבה. 
הרחבה זו מיועדת ל-: 

 • רכב חדש שנרכש מיבואן הרכב כרכב חדש, ונרשם ברישיון הרכב על שם המבוטח כיד ראשונה. 
 • רכב חדש שנרכש מחברת ליסינג /השכרה כרכב חדש 0 ק"מ ונרשם ברישיון הרכב על שם המבוטח כיד שניה.
 • רכב חדש שנרכש מחברת ליסינג כרכב חדש בתנאי עסקת ליסינג מימוני, ונרשם ברישיון הרכב על שם חברת הליסינג (ביטוח הרכב יהיה על שם רוכש הרכב ו/או חברת הליסינג). 
 •  פטור מהתקנת מיגון – הפטור אפשרי ברוב המוחלט של הרכבים. בחלק מהרכבים: הפטור הינו בתמורה לתוספת פרמיה תעריפית.
 • הרכב יוגדר כרכב גנוב אם הוא לא נמצא לאחר 14 ימים בלבד.
 • כיסוי לנהיגה אקראית של נותני שירותים (עובדי מוסך, חניון, מלון וכד')
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד 30,000 ₪ בכפוף לשכ"ט הקבוע בכללי לשכת עוה"ד
 • "פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי

אילו כתבי שירות וכיסויים אופציונאליים ניתנים להוספה לתוכנית הביטוח רכב בעיר?

שירותי דרך וגרירה כוללים: 

 • הרחבה לשירות "עדיף" במקרה של תאונת דרכים (הגעת נציג למקום התאונה, הסעת המבוטח ממקום התאונה עד למרחק של 250 ק"מ, אחסנת הרכב ושמירתו)
 • שירות החלפת גלגל כתוצאה מתקר ללא השתתפות עצמית
 • שירות אספקת דלק ללא השתתפות עצמית
 • פטור מחיוב בגין קבלת שירות בכביש אגרה
 • קבלת 40% הנחה+24 חודשים אחריות מורחבת בעת רכישת מצבר חדש מתוצרת "שנפ".

רכב חלופי: 

 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של גניבה למשך  30 ימים החל מיום הגניבה
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של אובדן גמור למשך 21 ימים
 • ניתן להאריך את תקופת השכירות של הרכב החלופי הנ"ל תמורת תשלום בסך של 99 ₪ ליום.
 • ניתן לרכוש כיסוי לרכב חלופי אוטומטי משפחתי או מנהלים.

שבר שמשות

 • פטור מהשתתפות עצמית
 • במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית: הכיסוי כולל גם את הגומיות
 • אפשרות החלפת שמשה באמצעות ניידת שירות
 • ניתן לרכוש כיסוי לשבר שמשות מקוריות ברכב פרטי חדש עד 3 שנים.

כיסויים נוספים: 

 • כיסוי לשבר פנסים ומראות צד ללא הגבלת סכום הכיסוי של החלק המוחלף
 • ביטול מורחב של ההשתתפות העצמית ברשת "מוסכים שבאחריות" – הן בגין נזק עצמי, הן בגין ירידת ערך והן בגין נזק לצד ג'.
 • כיסוי לנהג זמני שאיננו משתמש קבוע ברכב לפרקי זמן של עד 2 ימים או עד 4 ימים. 
 • הכיסוי ניתן לרכישה עד 8 פעמים במהלך תקופת הביטוח

״מוסכים שבאחריות״ 

 • בעת תיקון נזק מכוסה לרכב ברשת "מוסכים שבאחריות" (בלבד) תינתנה ההטבות הבאות:
 • השתתפות עצמית מופחתת 
 • בנזק עד 10,000 ₪ עפ"י דו"ח השמאי – סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב- 1000ש"ח  (בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה).
 • בנזק מעל 10,000 ש"ח עפ"י דו"ח השמאי – סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב-10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית.
 • ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל- 0.75% מערך הרכב (בתנאי ששיעור ירידת הערך עפ"י דוח השמאי עולה על שיעור ההשתתפות העצמית הבסיסית לירידת הערך שבפוליסה).
 • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון)
 • רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח"  (הרכב החלופי יינתן בכפיפות לתנאים הנהוגים בחברות להשכרת רכב בעת השכרת רכב. מובהר כי במידה ומכל סיבה שהיא לא יתאפשר מתן רכב חלופי – יהא המבוטח זכאי לקבל מהמוסך פיצוי בסך של  100 ₪ (כולל מע"מ) בגין כל יום של זכאות לרכב חלופי.  (הטבה זו לא תהיה תקפה במקרה של חוסר בחלפים במחסני היבואן) 
 • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך  3 שנים.
 • תוספת הפרמיה בחידוש בגין רישום תביעת נזק עצמי אחת בלבד שאירעה במהלך 3 השנים האחרונות, תהיה בשיעור של 10% בלבד.
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון 

בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", ההשתתפות העצמית תופחת כדלהלן: 

 • אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג' תופחת ב- 500 ₪.
 • אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי תופחת ב- 200 ₪ נוספים (בתנאי שסכום הנזק לצד ג' או סכום הנזק לרכב המבוטח – גבוה מסכום ההשתתפות העצמית  הבסיסית שבפוליסה (לצד ג' או לרכב עצמו בהתאם לעניין).

 "הכל נשאר במשפחה": הטבות ייחודיות במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים ב"הפניקס" בביטוח מקיף.

 • בעת רכישת ביטוח מקיף + ביטוח חובה – תינתן הנחה בביטוח המקיף בגין ביטוח חובה בשיעור של עד 20% ובלבד שתקופות הביטוח הינן חופפות ויש זהות בבעל הפוליסה, בגילאי הרשאים לנהוג ברכב ובוותק הנהיגה.  (מודגש כי ההנחה תינתן גם בפוליסות הכוללות נהיגת נהגים צעירים/חדשים).  
 • הנחה בשיעור של 7.5% תינתן בביטוח חובה על התעריף הרשמי של החברה.

מה בנוסף חשוב לדעת על ביטוח במסגרת רכב בעיר? 

 • התוכנית מבוססת על תנאי "הפניקס זהיר" ומושתת על תעריפי "רכב שני במשפחה".
 • הרכב הינו בבעלות פרטית של המבוטח והשימוש ברכב הינו למטרות חברתיות ופרטיות או למטרות עסקו של  המבוטח למעט עסקים חריגים. המבוטח בפוליסה זו חייב להיות גם בעל הפוליסה וגם בעל הרכב.

מהם תנאי הקבלה לתוכנית רכב בעיר?

ניתן לבטח מבוטח שנתוניו הינם כדלקמן: 

 • גיל: 24 ומעלה בעל וותק נהיגה של שנה ומעלה 
 • עבר ביטוחי: לפחות שנתיים אחרונות מלאות. ניסיון תביעות: 3  שנים אחרונות – עד תביעה אחת. שנתיים אחרונות – ללא תביעות.
 • הרשאת נהיגה: לכל נהג שגילו 24 ומעלה ובעל וותק נהיגה של שנה ומעלה. 
 • הרשאת נהיגה: לכל נהג שגילו הפוליסות תופקנה ע"י הסוכן ותאושרנה באמצעות המוקד ללא שיחת אימות.
 • רכבים שאינם ניתנים לביטוח במסגרת הפניקס זהיר:
 • רכב חברה, רכב ספורט, רכב קבריולט, רכב ביבוא אישי, ליסינג תפעולי, רכב השכרה.

  ספקי כתבי השירות: 
 שירותי דרך, גרירה ורכב חלופי – "דרכים / שגריר" 
שמשות – "אוטו גלס / דרכים זגגות רכב" 
פנסים ומראות צד – "אוטו גלס / דרכים זגגות רכב" 

 עלויות כתבי שירות וכיסויים אופציונאליים: 
כתבי שירות (למעט רכב חלופי (משפחתי/מנהלים) ושמשות מקוריות) – 15 ₪ לחודש.
כיסוי לרכב חלופי אוטומטי משפחתי- 2.5 ש"ח לחודש.  
כיסוי לרכב חלופי אוטומטי מנהלים- 5 ש"ח לחודש.
כיסוי לשמשות מקוריות בהתאם לשווי הרכב:
רכב בשווי של עד 200,000 ₪- 10 ₪ לחודש.
רכב בשווי שבין 200,000 ₪ ל-300,000 ₪ – 20 ₪ לחודש.

 • כיסוי לשבר פנסים ומראות צד –  6 ₪ לחודש. 
 • ביטול מורחב של ההשתתפות העצמית (נזק עצמי + ירידת ערך + צד ג') –  6 ₪ לחודש.

כיסוי לנהג זמני: 

מספר ימיםמגיל 24מגיל 21מגיל 17
עד 2 ימים30 ש"ח60 ש"ח90 ש"ח
עד 4 ימים45 ש"ח90 ש"ח135 ש"ח


תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (כרטיס על שם המבוטח או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד) או בהוראת קבע.  
ניתן לשלם את דמי הביטוח (מקיף + חובה) בתוכנית זו עד 12  תשלומים בתוספת דמי אשראי בביטוח מקיף.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.