ביטוח רכב הפניקס צעיר

הפניקס צעיר הינה תוכנית ביטוח מהפכנית המאפשרת לנהג צעיר לנהוג ברכב המשפחתי ללא הצורך לכלול כיסוי לנהיגת נהג צעיר בפוליסת הרכב של ההורים. תוכנית הפניקס צעיר מיועדת לנהגים צעירים בגילאי 17 עד 23.

הפרמיה המקורית כפי שנקבעה בפוליסת הרכב של הורי הנהג הצעיר נשארת ללא שינוי, וכך גם הכיסוי המקורי שאינו כולל נהג צעיר/חדש ואילו הנהג הצעיר רוכש פוליסה המכסה אך ורק את נהיגתו האישית, והמבוססת על כיסוי לפי קילומטרז' הנסיעה בפועל של הנהג הצעיר.

התוכנית מבוססת על קניית חבילת קילומטרים בסיסית בת  500 ק"מ הכוללת כיסוי מקיף + חובה, לנהיגה בפועל של הנהג הצעיר.

ההפרדה של פוליסת הנהג הצעיר מפוליסת הרכב של ההורים מאפשרת חיסכון רב בעלויות הביטוח של המשפחה.

הפעלה וסיום הכיסוי הביטוחי של הנהג הצעיר נעשית באמצעות אפליקציה ייעודית המותקנת במכשיר הטלפון הנייד של  הנהג הצעיר ושל ההורה המותקנת ברכב באמצעות יחידת OBD שהיא יחידת אבחון המותקנת ברכב ומאפשרת תקשורת מהאפליקציה בטלפון ( On Board Diagnostics) הנייד של המבוטח אל וממערכות "הפניקס", לשם העברת הודעות המבוטח על תחילת נסיעה וסיומה.

בנוסף, מאפשרת היחידה קבלת התראות בנוגע לאירועי בטיחות ואירועים מכניים של הרכב. במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן להודיע על תחילת או סיום נהיגה, לשם הפעלת או סיום הכיסוי הביטוחי באמצעות האפליקציה, באפשרות המבוטח להפעיל או לסיים את הכיסוי הביטוחי באמצעות פנייה טלפונית למוקד השירות הפועל 24 שעות ביממה לטלפון *3455. בתוכנית זו לא ניתן לבטח רכבים ששויים עולה על 300,000 ש"ח וכן רכבים שלא ניתנים לביטוח במסגרת תוכנית הפניקס זהיר. כמוכן, לא ניתן לבטח בתוכנית זו רכב הרשום על שם הנהג הצעיר.

יתרונות המוצר:

 • פוליסת רכב אישית המעניקה לנהג הצעיר כיסוי לנהיגת עד 4 רכבים במשפחה. אשר מספר הרישוי שלהם יצוין בפוליסה ללא תוספת תשלום בתנאי שהרכבים מבוטחים בחברתנו בביטוחי מקיף וחובה (ב"הפניקס זהיר" / "רכב שני" / ב"רכבית") .
 • הכיסוי הביטוחי לנהיגת הנהג הצעיר מופעל בתחילת נהיגתו של הנהג הצעיר, ומסתיים בסיום הנהיגה באמצעות  האפליקציה המותקנת בטלפון החכם של הנהג הצעיר. 
 •  בטלפונים מסוג "אנדרואיד" – התחלת הכיסוי הביטוחי והפסקתו נעשים באופן אוטומטי. בטלפונים מסוג "אייפון" – התחלת הכיסוי הביטוחי מופעלת ידנית (בקרוב תופעל באופן אוטומטי), והפסקתו נעשית באופן אוטומטי. (מובהר כי נדרשת הגדרה באפליקציה להפעלת התחלת הכיסוי הביטוחי והפסקתו)
 • הכיסוי הביטוחי הינו בתוקף אך ורק בעת הנהיגה של הנהג הצעיר ברכב.  סיכוני גניבה וכן נזקים אחרים שיארעו בעת חניית הרכב (לרבות בעת חניית ביניים) – אינם מכוסים על פי פוליסה זו ויכוסו במסגרת פוליסת הרכב של ההורים.
 • שירותים על פי כתבי השירות (גרירה, שמשות וכד') יינתנו גם הם במסגרת פוליסת הרכב של ההורים .
 •  עם רכישת הפוליסה מקבל הנהג הצעיר חבילת כיסוי ראשונה בת 500 ק"מ הכוללת כיסוי מקיף + חובה. הביטוח מותנה בקיום פוליסת רכב (מקיף + חובה) של ההורים ב"הפניקס" (ב"הפניקס זהיר" או ב"רכבית").
 • במהלך תקופת הביטוח – הנהג הצעיר יכול לרכוש חבילות ק"מ נוספות מעל לחבילה הבסיסית בהתאם לקצב מימוש הקילומטרז' שנרכש.  רכישת הקילומטרז' הנוסף נעשית ע"י הנהג באופן ישיר למול המוקד (במידה ואושר מראש ע"י ההורים)במטרה למנוע מצב של אי כיסוי ביטוחי ולקראת תום המימוש של מלוא חבילת הק"מ על פי הפוליסה, תשלחנה שתי  התראות לנהג הצעיר והן להורה באמצעות האפליקציה, בדבר פקיעה קרובה של הכיסוי הביטוחי.
 • יתרת ק"מ שלא מומשה ע"י הנהג הצעיר בתום תקופת הביטוח, תועבר באופן אוטומטי לזכות הנהג הצעיר בעת  חידוש הפוליסה בשנת הביטוח העוקבת. לחילופין יוכל הצעיר לקבל לפי בקשתו, החזר כספי בגין היתרה שלא מומשה בכפוף לפרמיית מינימום שנתית בסך 494 ש"ח.
 • נזק שנגרם בעת נהיגת הנהג הצעיר ברכב, יירשם כתביעה לחובת הפוליסה של הנהג הצעיר. פוליסת ההורים לא תושפע מהגשת התביעה של הנהג הצעיר, וניסיון התביעות בפוליסת ההורים יישאר נקי.
 • נהיגת הצעיר ללא תביעות בכל שנת ביטוח, מקנה לו דו"ח תביעות נקי על שמו.

 יתרונות האפליקציה-  השימוש באפליקציה מאפשר:

 • בקרת הורים מלאה על תרבות הנהיגה של הנהג הצעיר.
 •  תיעוד מלא של נסיעות הנהג הצעיר ומשלוח התראות בזמן אמת.
 • אינדיקציה ועדכון בכל עת אודות יתרת הק"מ העומדת לזכות הנהג לניצול נהיגה בפועל.
 • אינדיקציות מדויקות אודות המצב המכני של הרכב.
 • גבול האחריות עבור נזקים כלפי צד ג' עומד על  1,000,000  ש"ח.

"מוסכים שבאחריות":

הפוליסה כפופה להשתתפויות העצמיות הבאות:

 • בנזק עצמי –2500 ש"ח. בירידת ערך –1.5%. בנזק לצד שלישי – 1,700 ש"ח 

בעת תיקון הרכב ברשת "מוסכים שבאחריות" (בלבד) תינתנה ההטבות הבאות:

 • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון).
 • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך 3 שנים.

 השתתפות עצמית מופחתת:

 • בנזק עד 10,000 ש"ח עפ"י דו"ח השמאי – סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב-1000 ש"ח (בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה).
 • בנזק מעל 10,000 ש"ח עפ"י דוח השמאי- סכום ההשתתפות העצמית יופחות ב-10% מסכום הנזק, עד כדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית.
 • ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל 0.72% מערך הרכב. (בתנאי ששיעור ירידת הערך עפ"י דוח השמאי עולה על שיעור ההשתתפות העצמית הבסיסית לירידת הערך שבפוליסה) 
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון

בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", ההשתתפות העצמית תופחת כדלהלן:

 • אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג' תופחת ב 500 ש"ח.
 • אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי תופחת ב- 200 ש"ח נוספים (בתנאי שסכום הנזק לצד ג' או סכום הנזק לרכב המבוטח – גבוה מסכום ההשתתפות ₪ העצמית הבסיסית שבפוליסה לצד ג' או לרכב עצמו בהתאם לעניין.
 • "הכל נשאר במשפחה": הטבות ייחודיות במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים ב"הפניקס" בביטוח מקיף. 

בהתייחס לתוכנית זו קיימות שתי קבוצות שווי רכב במסגרתן ניתן לרכוש כיסוי לנהג צעיר:

רכבים ששוויים עד  100,000 ש"ח.

 רכבים ששוויים מעל 100,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח.

הפרמיה הבסיסית לחבילת הק"מ הבסיסית שונה בהתייחס לקבוצת שווי הרכב, אך תהיה זהה לכל קבוצות גיל ומין הנהג כדלקמן:

לרכב מקבוצת שווי רכב עד 100,000 ש"ח-500 ש"ח ללא תלות בגיל ומין הנהג.

רכב מקבוצת שווי רכב מעל 100,000 ש"ח ןעד 300,000 ש"ח-  600 ש"ח ללא תלות בגיל ומין הנהג.

חבילות הק"מ הנוספות הניתנות לרכישה מעל חבילת הק"מ הבסיסית הינן:

אפשרות ראשונה – חבילה בת 300 ק"מ.

אפשרות שנייה – חבילה בת 600 ק"מ.

אפשרות שלישית- חבילה בת 1000 ק"מ.

לאחר מימושה של חבילת הק"מ הבסיסית בת 500 הק"מ, יוכל המבוטח לרכוש אחת מחבילות הק"מ דלעיל לפי בחירתו.

תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ע"ש הורי הנהג הצעיר (או באמצעות כרטיס אשראי של הנהג הצעיר עצמו). 
ניתן לשלם את דמי הביטוח בתוכנית זו עד 5 תשלומים ללא דמי אשראי.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.