תקרות מס הכנסה 2021

רשות המיסים פרסמה את תקרות מס הכנסה לשנת 2021.  משבר הקורונה שפקד אותנו בשנה האחרונה השפיע על התקרות. כיצד זה בא לידי ביטוי ומה כדאי לעשות בנושא? התשובות לשאלות אלה ואחרות במאמר שלפניכם.

מהן תקרות מס?

תקרות המס הם אותו סכום מסוים ששכירים ועצמאים יכולים להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלהם, במסגרת חודשית קבועה או לחלופין במסגרת הפקדות סוף שנה, ולקבל בגינו הטבות מס שונות.

ירידת תקרות מס הכנסה 2021

בעקבות התפרצות וירוס הקוביד-19 אשתקד, חלה פגיעה במשק: המדד ירד והשכר הממוצע, שמשפיע ישירות על חישוב תקרות המס בתחום החיסכון הפנסיוני, פשוט הוקפא. כתוצאה מכך התקרות ירדו בהשוואה לתקרות המס לשנת 2020. כלומר הטבות המס, הפקדה מוטבת לקרן השתלמות ותקרת הפיצויים הפטורה ממס נפגעו. גם תקרות אחרות, שאינן צמודות לשכר הממוצע נפגעו, והן משפיעות על הטבות המס לשכירים ולעצמאים כאחד.

תקרות מס לשנת 2021

כדי לעשות קצת סדר בדברים, ריכזנו בשבילכם במקום אחד את כל המספרים החשובים. בתחתית העמוד תוכלו לראות פירוט של כל תקרות המס לשנת 2021. להלן תקרות המס העיקריות לשנה הקרובה:

  • תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה עומדת על 4,326 ₪
  • תקרת ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאי עומדת על 897 ₪
  • התקרה המוטבת לקרן השתלמות עומדת על 18,480 ₪
  • תקרת הפטור לפיצויים עומדת על 12,340 ₪
  • תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עומדת על 70,913 ₪

החדשות הטובות – עדיין אפשר ליהנות מהטבות מס!

אל תשכחו שלמרות הירידה בתקרות הנובעת בעקבות משבר הקורונה, עדיין אתם יכולים ליהנות מהטבות המס שמגיעות לכם! המדינה עדיין ממשיכה לעודד את מי שחושב על העתיד שלנו ונוקט באמצעים על מנת שיוכל להבטיח את מחייתו בשנות הפנסיה.

חוסכים בקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות? יש לכם ביטוחים? בין אם אתם עצמאים ובין אם אתם שכירים, זה משתלם לכם הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. למעשה, אפילו במקרים מסוימים כדאי להפקיד כספים מעבר לתקרה, כדי ליהנות מהטבות מס משמעותיות בעתיד וליהנות מרווחים משמעותיים. פנו עוד היום אל המומחים שלנו בפתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח כדי לגלות את הדרך שתעזור לכם לנצל את תקרות המס לשנת 2021 והטבות המס למענכם!

הפקדות לקופת גמל עבור שכיר או בעל שליטה

נושאתיאורסכוםשנתי/חודשי
תקרת הכנסה מזכהתקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל8,700 ש"חחודשי
הפקדה מרבית לזיכוי ממססכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס (= 7% מתקרת הכנסה מזכה)609 ש"ח חודשי
סכום מרבי לזיכוי ממססכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לגופת גמל (35% מתקרת ההפקדה)213.15 ש"חחודשי
תקרת הפקדה לפיצויים עבור בעל שליטהסכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס12,340 ש"חחודשי
תקרת הפקדת פיצויים פטורהתקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהגנסה חייבת במס בעת ההפקדה (33% 34900*8)2,907 ש"חשנתי/חודשי
תקרת הפקדה לתגמולי מעסיקתקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל, עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעל ההפקדה26,378 ש"ח חודשי
הכנסה מרבית לסעיף 47מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח21,750 ש"חחודשי

הפקדות לקופת גמל עבור עצמאי

נושאתיאורסכוםשנתי/חודשי
תקרת הכנסה מזכה לעצמאיתקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל- 16% מהשכר הממוצע במשק208,800 ש"חשנתי
סכום הפקדה מרבי להטבות מסהפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס  (16.5% מתקרת ההכנסה)33,408 ש"חשנתי
סכום מרבי לזיכוי ממסעמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזכיוי ממס (בשיעור 35%) בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5.5% מההכנסה המזכה (או 5% במידה ולא ניצל הטבות מס בגין רכישת א.כ.ע)11,484 ש"חשנתי
סכום מרבי לניכוי ממסעמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי בשיעור מרבי של %11 מההכנסה המזכה בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה22,968 ש"חשנתי
פנסיה חובה לעצמאי – תקרת הפקדת חובהעצמאי מחויב להפקיד 4.45% עד מחצית השמ"ב + 12.55% בגין הכנסה בין מחצית השמ"ב לשמ"ב10,762 ש"חשנתי

הפקדות לקרן השתלמות עבור שכיר/בעל שליטה

נושאתיאורסכום שנתי / חודשי
תקרת משכורת קובעתמשכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטור ממס15,712 ש"חחודשי
שיעור הפקדת מעסיקשיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייב ולא יחויב במס רווח הוןעד 7.5% / 4.5%חודשי
שיעור הפקדת עובדשיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת בכינו לא יחויב במס רווח הון. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.עד 2.5% / 1.5%חודשי

הפקדות לקרן השתלמות עבור עצמאי

נושאתיאורסכום שנתי / חודשי
תקרת משכורת קובעתתקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות 263,000 ש"חשנתי
שיעור הפקדה מרביסכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות (4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת)11,835 ש"חשנתי
תקרת הפקדה מוטבתתקרת הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור 25%18,480 ש"חשנתי

שונות

נושאתיאורסכום שנתי / חודשי
תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשהסכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה חדשה (הסכום שווה ל- 20.5% מפעמיים שמ"ב) 4,326 ש"חחודשי
שכר ממוצע במשקשכר ממוצע במשק לשנת 202010,551 ש"חחודשי
שכר מינימוםשכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס בשל עילת מיעוט הכנסות5,300 ש"חחודשי
תקרת פטור מענק פרישהתקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל שנת עבודה)12,340 ש"חשנתי
תקרת פטור מענק פרישה עקב מוותתקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשארי נפטר (לכל שנת עבודה)24,700 ש"חשנתי
סכום קצבה מזעריסכום קצבה מינימלי שמעליו ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה4,498 ש"חשנתי
תקרת קצבה מזכהסכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 52%8,460 ש"חחודשי
פטור מקבי בגין קצבהסכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה4,399 ש"חחודשי
שווי נקודות זיכוינקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת218 ש"חחודשי
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעהתקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עבור יחיד בשנת 202170,913 ש"חשנתי
תקרות מס הכנסה 2021
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.