חיסכון לעתיד – המדריך למסלולי השקעה

כמעט כל מי שחוסך באמצעות אפיק השקעה או חיסכון פנסיוני מתבקש לבחור מבין מגוון מסלולי השקעה אפשריים. אז מהי המשמעות של כל אחד מהאפשרויות העומדות לפניכם? בואו להכיר מסלולי השקעה מכל הסוגים ולהבין את המשמעות שעומדות מאחורי כל אחד.

מהם מסלולי השקעה?

לרוב מוצרי ההשקעה והחיסכון יש מסלולי מובנים, שנועדו לספק מענה לכל חוסך בהתאם להעדפותיו האישיות. אמנם קיימים מסלולים ברירת מחדל, שבדרך כלל פשוט מקבלים את השם "מסלול כללי", אבל בחירה במסלול בהתאמה אישית, יכולה למנף עבורכם את ההשקעה, במיוחד אם אתם מתכוונים לחסוך לטווח ארוך.

איזו סוגים של מסלולי השקעה קיימים?

כללי (ברירת מחדל) נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  
אג"חלפחות 75% אג"ח בארץ ובחו"לחשיפה לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- %75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
אג"ח עד 25%לפחות 75% אג"ח ועד 25% מניותנכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול (ובכל אופן החשיפה לא תעלה על 25% מנכסי המסלול).
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.  
מסלול פסיבי – מדדי אג"ח חו"ללפחות 75% מדדי אג"ח חו"לנכסי חשיפה, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%,יושקעו במדדי אג"ח חו"ל. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים. בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
מניות נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  
מסלול פסיבי – מדדי מניות חו"ללפחות 75% מדדי מניות חו"לחשיפה לנכסים בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על %100 ,יושקעו במדדי מניות חו"ל. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים. בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.
הלכה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.​​  
מודל תלוי גיל * ברירת מחדל – מורכב משלושת המסלולים הבאים הניתנים לבחירה גם כל אחד בפני עצמו נכסי המבוטחים יושקעו במדדים שונים (העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי המבוטחים בכל מסלול. מבוטח החוסך במודל השקעות תלוי גיל פאסיבי, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול פאסיבי אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול פאסיבי אחר ביום העסקים הראשון לאחר המועד בו הגיל הביטוחי של המבוטח הגיע לגיל בו קיים מסלול פאסיבי אחר כאמור. מבוטח רשאי לעבור למסלול השקעה פאסיבי במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.  
מסלול לבני 50 ומטה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ובהוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת.
מסלול לבני 50 עד 60 נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ובהוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת.
מסלול לבני 60 ומעלה נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול ובהוראות ההסדר התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת.​
מסלול פסיבי – מדדי אג"ח חו"ל נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח חו"ל סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות המונפקים בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
מסלול פסיבי – מדדי מניות חו"ל נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
שקלי טווח קצר נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%​ מנכסי המסלול.
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.  
מחקה מדד s&p500 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.  

מסלולי השקעה למקבלי קצבה

ברגע שתצאו לפנסיה ותרצו להתחיל לקבל קצבה לכל החיים, חברת הביטוח תשאל אתכם לאיזה מסלול להציע את הקצבה שלכם. דעו שעומדות בפניכם כמה אפשרויות:

שם מסלולרמת סיכוןמדיניות השקעה
אג"ח למקבלי קצבה
 בסיסי למקבלי קצבה (ברירת מדל)נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
  
אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. (ובכל אופן החשיפה לא תעלה על 25% מנכסי המסלול).
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
מניות למקבלי קצבה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
הלכה למקבלי קצבה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

איך בוחרים את מסלול ההשקעה האידיאלי?

המומחים של פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח ישמחו לעמוד לשירותכם ולייעץ לכם בבחירת מסלול ההשקעה האידיאלי. ברשותינו ניסיון של שנים רבות בתחום ואנו עובדים בצמוד עם מיטב חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בארץ. צרו איתנו קשר ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

מסלולי השקעה
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
ההבדלים בין אנשי מקצוע בתחום הפיננסי והפנסיוני

בשנים האחרונים התחום של ניהול הון בתחום הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי הולך ותופס תאוצה, וישנם אנשי מקצוע רבים בתחום שיכולים לעזור לכם לנהל יותר טוב את הכסף. אז איך בוחרים מתוך היצע את איש המקצוע המתאים ביותר לצורכיכם? אנחנו כאן כדי לעשות סדר.

קראו עוד »
מתלבטים איך לבחור מסלול?
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.