ביטוח עסקים גדולים

רכישת פוליסה לביטוח עסק גדול או חידוש של ביטוח עסק גדול כרוכה באחריות רבה של בעלי המפעל או המנהלים הפועלים מטעמו עבור הארגון.

במפעלים גדולים קיימת חשיבות רבה שפוליסת ביטוח העסק תופק בהתאם לגירסא המעודכנת ביותר בשוק הביטוח הישראלי.  רצוי לרכוש את הפוליסה לפי נוסח הנכונה "נוסח ביט". 

פוליסות ביט הן פוליסות רחבות המיועדות לתת מענה ביטוחי נאות לעסקים גדולים בתחום התעשייה המסחר והשירותים. הפוליסות מתעדכנות מידי שנה כך שבכל שנה נוצרת למעשה פוליסה חדשה.

בבסיס הפוליסה לביטוח העסק הגדול עומד פרק א' המכונה ביטוח אש מורחב

חשוב לדרוש שכל הרכוש יהיה מבוטח בפוליסת העסק לרבות אלו שבשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או באחריותו של העסק ושאינם בבעלותו. חובה לעבור על פרק החריגים ולהבין מה אינו מבוטח בפוליסה. במידה ומדובר בעסק עם סניפים ו/או שפועל במקומות שונים יש לבדוק שכל המקומות בהם יש פעילות מוזכרים /מצוינים בדף פרטי הרשימה בפוליסה.

הסיכונים המבוטחים הינם כמוגדר ומפורט: אש ו/או ברק עשן , התפוצצות, חימום יתר של דוודים, כלי לחץ ותת לחץ ,רעידת אדמה, רעש אדמה, ו/או התפרצות הר געש, לרבות אש, אש תת-קרקעית וצונמי אשר נגרמו על ידם, נזקי טבע קרי, רוח שמהירותה מעל 30 קשר, רעם, גשם ושבר ענן ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם, וכן קריסת גגות ו/או מבנים עקב עומס יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם,  נחשול: גל מים גדול שאינו צונמי, שיטפון: הנובע מ עליה על גדותיהם או גובהם הרגיל של: ים, אגם, נהר, נחל או וואדי, בריכות אגירה וסכרים. הצטברות או זרימה של מי גשמים או שלגים או ברד, מחוץ לדרכי זרימתם הרגילות, על הקרקע או מתחת לקרקע. 
נזקי נוזלים והתבקעות אובדן או נזק שנגרם על ידי מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים, עקב הימלטותם מדוודים, מיכלים, צינורות, ברזים, מתקני מיזוג אויר והסקה, ספרינקלרים, מתקני ביוב ו/או ניקוז, וכן אבדן או נזק למתקנים האמורים ותכולתם, עקב התבקעותם ועקב נזילה, גלישה, דליפה, שפיכה או עבירה על גדותיהם של הנ"ל, לרבות אבדן הנוזלים ו/או הגזים עצמם. כלי טייס פגיעה על ידי כלי טייס ו/או מתקני תעופה אחרים כגון: חלליות, לוויינים ו/או חפצים שנפלו מהם (למעט חומרי נפץ).
התנגשות (אימפקט) פגיעה ו/או נפילה על ידי או מ: כלי רכב, ציוד נייד ומכשירי הרמה כלשהם ו/או נזק שנגרם מנפילתם של כלים אלו ו/או נפילת משא או חפץ מהם, או מכה על ידי בעלי חיים כלשהם או כל אבדן או נזק פיזי אחר לרכוש המבוטח. תסיסה והתחממות עצמית תסיסה עצמית, למעט של מלאי מוגמר, התחממות עצמית או הדלקות רכוש מעצמו או הידלקותו עקב תהליך של חימום או ייבוש, שהם בגדר אירוע פתאומי ובלתי צפוי. 


במידה וקיים צורך לבצע הרחבות לאחר עיון ברשימה הנ"ל יש לבקש במפורש מהמבטח. 

ביטוח עסק גדול -הרחבות  ייחודיות בהתאם לצרכי העסק

רכוש הנמצא מחוץ לחצרי המבוטח, רכוש הנמצא מחוץ לגבולות הטריטוריאליים, רכוש בבנייה בהקמה ובהריסה, רכוש בהעברה, רכוש רשויות ציבוריות חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים, קלקול תכולת מקררים, פריצת חומר חם ממתקנים וכו'. 


חשוב ביותר שהפוליסה תכיל הרחבה להוצאות נוספות בעקבות התרחשותו של מקרה הביטוח המופיע בפרק א קרי: הוצאות לפינוי הריסות, הוצאות שחזור מסמכים ומידע, הוצאות עבור מיון וסידור מלאי, הוצאות תפעול נוספות, הוצאות בדבר שינויים ותוספות על פי דרישת רשויות, הוצאות שכר אדריכלים, מהנדסים ויועצים מומחים אחרים.


חשוב לרכוש הרחבה להוצאות הכנת תביעה שמטרתה לכסות הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח בגין שכר טרחת רואי חשבון, אדריכלים, מבקרים, מהנדסים או מומחים אחרים של המבוטח ו/או הוצאות תקורה הנחוצות לצרכי הכנה ו/או הגשה ו/או אישור של נתונים או מידע המצויים בספרי או מסמכי המבוטח או כל תיעוד והוכחות אחרות, הנדרשים על ידי המבטח בעקבות מקרה ביטוח. הביטוח על פי הרחבה זו לא יכסה את שכר טרחתם ו/או עלויות בגין עורכי דין ושמאים המועסקים על ידי המבוטח בתביעה מול המבט, יועצים המספקים שרותי ייעוץ בנושאי כיסוי ביטוחי או ניהול משא ומתן על התביעה מול המבטח.


יש לוודא כי קיימת הרחבה בביטוח ל דמי שכירות חלופיים שמשמעה שהביטוח מורחב לכסות הוצאות נוספות בעקבות מקרה ביטוח למבנה המבוטח, כמפורט: היה והמבוטח הינו הבעלים של המבנה שניזוק ויצא מכלל שימוש עקב מקרה ביטוח, ישפה המבטח את המבוטח בעד דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו לתשלום עבור שכירת מבנה חלופי וסכום סביר נוסף אשר יידרש עבור התאמתו של המבנה החלופי לצרכי המבוטח. 
היה והמבוטח הינו שוכר של המבנה שניזוק ויצא מכלל שימוש עקב מקרה ביטוח, ישפה המבטח את המבוטח בגין אחת משתי האפשרויות הבאות: דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו לתשלום עבור שכירת מבנה חלופי. דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר המבוטח חייב בפועל בתשלומם עבור המבנה המוחזק על ידו בשכירות. בנוסף, ישלם המבטח דמי שכירות סבירים נוספים שעל המבוטח, שוכר המבנה החלופי, לשאת בגין הפרש דמי השכירות שבין המבנה בשכירות שניזוק לבין המבנה החלופי שהמבוטח שוכר. 


סכום סביר נוסף אשר יידרש עבור התאמתו של המבנה החלופי לצרכי המבוטח. השיפוי על פי הרחבה זו תקף כל עוד המבנה הניזוק אינו ניתן לשימוש אך לא יותר מאשר עבור 12 חודשים רצופים מיום קרות מקרה הביטוח. 


חשוב לדרוש שפוליסת ביטוח לעסקים גדולים תספק הגנה על שם מותג: היה ובעקבות מקרה ביטוח למלאי מוצרים מוגמרים, יטען המבוטח כי לשם הגנת שמו ו/או שם המוצר ו/או שם המותג ו/או סימון מסחרי, יש להשמיד את הפריטים שניזוקו, אף אם מדובר בנזק חלקי ו/או נזק שניתן לשיקום וטענה זו תסתמך על המלצת השמאי המטפל בנזק ותאושר על ידי המבטח, אזי הפיצוי לפריטים שניזוקו יחושב על בסיס אבדן כללי (Loss Total) המבטח ישלם במקרה זה גם את הוצאות הפינוי וההשמדה.

הרחבת "ביטוח כל הסיכונים" לעסק גדול

יש לוודא רכישה של השלמת "כל הסיכונים"  שמגדירה ש:"הביטוח על פי פרק זה מורחב לכסות אבדן או נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי מראש הנגרם לרכוש המבוטח, מסיבה כלשהי שלא נכללה בסיכונים המבוטחים ובהרחבות לפרק זה אשר אינה מוצאת מכלל כיסוי בסייגים הכלליים של הפוליסה ו/או בסייגים המופיעים בפירוט בהמשך ההרחבה.


בביטוח עסקים גדולים ביטוח למקרה פריצה ושוד נכלל בפרק א- ביטוח אש מורחב וזאת בשונה מהמקובל בביטוח עסקים קטנים וביטוח עסקים בינוניים שם פרק פריצה ושוד נרכש בנפרד.


חובה לעבור בצורה מסודרת על התנאים הנוספים של הפוליסה לרבות התייחסויות המופיעות באופן מפורט לעניין: ביטוח חסר, סעיף קביעת שומה, קביעת שומה נפרדת לפריטים מסוימים, ביטוח עודף, מקדמות ותגמולי ביטוח, מס ערך מוסף וזכויות המבטח לניצולת.

פרק ב' – ביטוח אבדן תוצאתי 

חברת הביטוח תשפה את המבוטח בביטוח אבדן תוצאתי, בגין הפסד כספי בפועל שייגרם במהלך תקופת השיפוי, כתוצאה ממקרה ביטוח שארע במהלך תקופת הביטוח. 


סכום הביטוח הבסיסי של פרק זה הוא הרווח הגולמי השנתי של העסק, כולל שכר עבודה. אם תקופת השיפוי קצרה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי השנתי המלא. היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה, על סכום הביטוח לשקף את הרווח הגולמי של מלוא תקופת השיפוי.


 רווח גולמי מוגדר כסכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח, בתוספת מלאי הסגירה ובניכוי סכום הוצאות העיבוד (הבלתי מבוטחות) המפורטות ברשימה ובניכוי מלאי פתיחה. 


היקף הכיסוי – רווח גולמי בביטוח זה מוגבל לאבדן רווח גולמי עקב צמצום במחזור וכן בגין הגדלת הוצאות

תפעול, כאשר תגמולי הביטוח יחושבו כדלקמן: 
בגין צמצום המחזור: הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום המחזור עקב מקרה הביטוח במשך תקופת השיפוי. 


בגין הגדלת הוצאות התפעול: סכום ההוצאות הנוספות, הנחוצות והסבירות, אשר הוצאו בלעדית למניעת או הקטנת הצמצום במחזור, אשר עלול היה להיגרם במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח.


על אף האמור, הכיסוי על פי תת סעיף זה מותנה בכך שהסכום שישולם, לא יעלה, לגבי כל הוצאה כאמור, על הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור, שאובדנו נמנע על ידי ההוצאה הנוספת הזו, בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי בגין אותן הוצאות ועלויות של העסק, המשולמות מתוך הרווח הגולמי, אשר הוקטנו או הופסקו עקב מקרה הביטוח.


 חשוב לציין שבמידה ושכר העבודה אם בוטח בנפרד, אזי "הרווח הגולמי" להגדרות של פרק זה, לא יכלול שכר עבודה והביטוח על פי פרק זה יחול בנפרד בגין אבדן שכר עבודה עקב צמצום במחזור וכן בגין הגדלת הוצאות תפעול.

מוצרים נוספים

מאמרים נוספים בנושא

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.