ביטוח מרפאות פרטיות הפניקס EXTRA

ביטוח קליניקות ומרפאות פרטיות אקסטרה של הפניקס חברה לביטוח
הביטוח מעניק מענה ביטוחי ייעודי וייחודי לקליניקות, מרפאות רפואיות פרטיות ומרפאות וטרינריות פרטיות. פוליסת הביטוח למרפאה מקיפה ביותר וכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה שיעניקו לבעל המרפאה, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.


קיימת אפשרות הפקת פוליסה מהירה במשרדו של סוכן הביטוח. הפוליסה מיועדת לכל סוגי המרפאות הפרטיות לרבות מרפאות וטרינריות ולמעט מרפאות ביטוח קליניקות ומרפאות פרטיות רפואיות פרטיות השייכות לקופות החולים ומרפאות העוסקות ברפואת שיניים. ניתן לבטח מרפאות המחזיקות ברכוש בגובה של עד 18 מיליון ₪. במרפאות רפואיות פרטיות ובמרפאות וטרינריות פרטיות, לא יידרש ביצוע סקר ואמצעי מיגון במידה וסכום ביטוח תכולת המרפאה הינו עד 100,000 ₪ כאשר סכום הביטוח המרבי בגין ציוד הדמיה/אולטרסאונד עד 50,000 ₪.


במקרים בהם סכומי הביטוח גבוהים יותר סוכן הביטוח יוכל לחשב הצעת מחיר במשרדו אך הכיסוי הביטוחי יהיה בכפוף לאישור חברת הביטוח ובקיום אמצעי המיגון שידרשו בעקבות סקר שייערך במרפאה. חשוב לציין שהפוליסה מסוג אקסטרה למרפאות מיועדת לבטח מרפאה בכתובת אחת בלבד ואינה מיועדת לבטח מלאי עסקי. המחיר המינימלי לפוליסה הוא 990 ₪. דרישות ביצוע סקר ואמצעי מיגון יקבעו באופן פרטני בהתאם למיקום הקליניקה , סכומי הביטוח שנרכשו וסוג העיסוק.
 
בביטוח קליניקות כוונת הפניקס לעיסוקים כגון: פסיכולוגים, פסיכיאטריים, מרפאים אלטרנטיביים, דיאטנים, עיסוק בגמילה מעישון ואכילה, קלינאי תקשורת, טיפול בתנועה ובדרמה, קאוצ'ינג, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ועיסוקים דומים.
 
במסגרת פוליסת הביטוח EXTRA לקליניקות ומרפאות פרטיות ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

     כיסוי למבנה ולתכולת הקליניקה/ המרפאה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).  
    הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

•    כיסוי על בסיס ערך כינון.

•    אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 15% מסכום ביטוח המבנה.

•    שחזור מסמכים – עד לסכום של 5000 ₪ למקרה ולתקופה. 

•    שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה. 

•    שבר תאונתי של  שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה. 

•    החזר הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים. 

•    הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.

•    כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון.

 •  כיסוי מפני גניבה לתכולת הקליניקה/המרפאה.
 •     אובדן הכנסות במקרה השבתת החנות עקב נזק – עד 20 יום על בסיס 1,000 ₪ ליום (לאחר המתנה של 4 ימי עבודה ראשונים)
 •    כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 20% מסכום ביטוח התכולה.
 •    כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך. 
 •    כיסוי כנגד נזקי מים למבנה ולתכולה הקליניקה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם מבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח.
 •     כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה.

* "מחשבית" – כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני

*     כיסוי לאובדן הכנסות או אובדן רווחים על בסיס יומי, עקב מקרה ביטוח.

*     ביטוח חבות מעבידים.

*    כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי.

הרחבת סייבר

כיום עסקים קטנים ובינוניים חשופים לאירועי סייבר רבים בעולם סיכונים שכזה חשוב להיות מכוסה מפני נזקים בלתי צפויים שכאלו.

בפני המבוטח קיימות שתי אופציות לרכישת הכיסוי בגין נזקי סייבר:
1.    נזק למבוטח + חבות בגין נזק לצד שלישי
2.    חבות בגין נזק לצד שלישי בלבד


הרחבה זו מעניקה כיסוי מפני:
•    פרצות אבטחה, הפרת פרטיות, סיכוני אבטחה, החדרת וירוס למחשב, איום סחיטה/כופר סייבר, אובדן הכנסות בפועל שנגרם כתוצאה מנזקי פריצת המערכת,
•    נזקי מסד נתונים וכיסוי ביטוח עבור נזק שנגרם לצד שלישי, שינוי/הרס/אובדן מסד נתונים.

ההרחבה מיועדת לקליניקות שמחזור פעילותן הינו עד 35,000,000 ₪ לשנה שפעילותם מתנהלת בישראל בלבד במסגרת עיסוקים הניתנים לביטוח תחת מוצרים " EXTRA לקליניקות ומרפאות פרטיות". 


למעט תחומי הפעילות המפורטים להלן:

•    חברות הייטק

•    בתי תוכנה, מוסדות פיננסיים

•    שירותי מסחר מקוון מכל סוג שהוא

•    חברות מאחסנות ו/או משדרות נכסי קניין רוחני

•    חברות המספקות שירותים, מוצרים

•    פתרונות למוסדות רפואיים או לגופים ביטחוניים  

  * כיסוי לרכוש בהעברה
  * ביטוח כספים
  * ביטוח תאונות אישיות לבעלי הקליניקה/המרפאה ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר זמני עקב תאונה

מה חשוב לדעת?

 •     אפשרות לחישוב הצעת מחיר באמצעות מחולל תעריפים, במשרד הסוכן
 •    הפוליסה מיועדת לקליניקות פרטיות, מרפאות רפואיות פרטיות (לא כולל מרפאת שיניים), ומרפאות וטרינריות פרטיות, בעלות סכום ביטוח מרבי של 5 מיליון דולר, לסיכוני רכוש ואובדן הכנסות
 •    ניתן לבטח במסגרת הפוליסה, מרפאות רפואיות פרטיות אשר אינן שייכות לקופות החולים ואשר אינן עוסקות ברפואת שיניים.
 •     הפוליסה מיועדת לבטח קליניקות פרטיות הנכללות ברשימת בעיסוקים הבאה:
 •     פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, רפואה אלטרנטיבית, דיאטנית, גמילה מעישון ואכילה, קלינאי תקשורת, טיפול בתנועה ובדרמה, קאוצ'ינג, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק
 •    דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון נקבעת באופן דיפרנציאלי, בהתאם למיקום הקליניקההמרפאה, סוג העיסוק וסכום הביטוח 
 •     במרפאות רפואיות פרטיות ובמרפאות וטרינריות פרטיות, לא יידרש ביצוע סקר ואמצעי מיגון במידה וסכום ביטוח תכולת המרפאה הינו עד 100,000 ₪ (כאשר סכום הביטוח המרבי בגין הדמיה/אולטרסאונד עד 50,000 ₪), ובתנאי שסכום בטוח הרכוש ואובדן הכנסה, נמוכים מ-1,000,000 ₪. בנוסף, במקרה זה יוכל הסוכן לאשר הפוליסה במשרדו
 •     במרפאות רפואיות פרטיות ובמרפאות וטרינריות פרטיות, במידה וסכום ביטוח תכולת המרפאה מעל 100,000 ₪, או כאשר סכום ביטוח ציוד הדמיה/אולטרסאונד גבוה מ-50,000 ₪, הסוכן יוכל לחשב את הצעת המחיר במשרדו אך אישור הפוליסה בסמכות האשכול בלבד.

כמו כן, אמצעי המיגון יקבעו על פי סקר מיגון של חברתנו
*    הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד
*    לא ניתן לבטח מלאי עסקי מכל סוג שהוא
*    פרמיית מינימום לפוליסה הינה 990 ₪ 

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

 •     כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח.
 •     כיסוי כנגד אובדן הכנסות מעל לסכום ומעל לתקופה הכלולים אוטומטית בפרק התכולה.
 •     ביטוח לכספים מעל לסכום הכלול אוטומטית בפרק התכולה.
 •     שחזור מסמכים – הגדלת הסכום מעל ל- 5000 ₪, הכלולים אוטומטית בפרק התכולה.
 •    שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה.
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.