תקרות הפקדה ותקרות מס הכנסה 2023: השנה תוכלו להגדיל את הפקדותיכם!

רשות המיסים פרסמה את תקרות מס הכנסה לשנת 2023. נוכח העלייה במדד המחירים לצד משבר הקורונה, חלו שינויים בתקרות. איך זה בא לידי ביטוי ומה מומלץ לעשות? אנחנו כאן כדי לתת לכם תשובות!

מהן תקרות מס הכנסה 2023  – במה מדובר?

תקרות המס הן בעצם הסכום ששכירים ועצמאים יכולים להפקיד בחיסכונות הפנסיוניים שלהם, בין אם במסגרת חודשית קבועה או לחלופין – במסגרת שנתית חד פעמית, ובגינן לקבל הטבות מס שונות.

כיצד העלייה במדד השפיעה על תקרות המס?

העלייה במדד יוקר המחייה בשנת 2022 מסתכנת ב- 5%,  נוכח חיי שגרה לצד המשך התפשטות וירוס הקורונה. לכן, רשות המסים עדכנה את תקרות מס ההפקדה וההטבות לשנת 2023 בכל מוצרי החיסכון הפנסיוניים. עובדה זו משפיעה על כל אחד ואחת מאזרחי ישראל – שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה וכמובן גם על פורשים. פירוש הדבר שהטבות המס שופרו, ביניהן תקרת ההפקדה לקרן ההשתלמות, לקופות הגמל וכן תקרת הפיצויים הפטורה ממס.

קופת גמל לקצבה

סוג עמית

נושא

תיאור

סכום

שנתי/חודשי

שכיר/בעל שליטה

תקרת הכנסה מזכה 

תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

9,400 ₪

חודשי

הפקדה מרבית לזיכוי ממס 

סכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס (=7% מתקרת הכנסה מזכה)

 658 ₪  

חודשי

סכום מרבי לזיכוי ממס 

סכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לקופת גמל (=35% מתקרת ההפקדה)

230.3 ₪

חודשי

תקרת הפקדה לפיצויים עבור בעל שליטה

סכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס 

13,310 ₪ 

שנתי

תקרת הפקדת פיצויים פטורה

תקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה(=8.33%*39,300)

 3,275 ₪ 

חודשי

תקרת הפקדה לתגמולי מעסיק

תקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל, עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעת ההפקדה (=שכר ממוצע במשק*2.5)

29,675 ₪

חודשי

משכורת מרבית לסעיף 47

מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח 

23,500 ₪ 

חודשי

עצמאי

תקרת הכנסה מזכה לעצמאי

תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל

225,600 ₪

שנתי

* עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל לקצבה בסכום השווה ל- 16% לפחות מהשכר הממוצע במשק (=22,790.4 ₪ במונחים שנתיים נכון ל-2023)

סכום הפקדה מרבי להטבות מס 

הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בגינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס לניכוי וזיכוי(=16.5% מתקרת ההכנסה) 

37,224 ₪

שנתי

סכום מרבי לזיכוי ממס 

עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס (בשיעור 35%) בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של  5.5% מההכנסה המזכה (או 5% במידה ולא היה זכאי להוצאה בשל רכישת ביטוח א.כ.ע)

12,408 ₪

שנתי

סכום מרבי לניכוי ממס

עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי בשיעור מרבי של 11% מההכנסה המזכה בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה

24,816 ₪

שנתי

פנסיה חובה לעצמאי – תקרת הפקדה 

עצמאי מחויב להפקיד 4.45% מהכנסתו עד מחצית השמ"ב + 12.55% בגין הכנסתו בין מחצית השמ"ב לשמ"ב

12,107 ₪ 

שנתי


תקרת הפקדה לקרן השתלמות 2023

סוג עמית

נושא

תיאור

סכום/שיעור

שנתי/חודשי

שכיר/בעל שליטה

תקרת משכורת קובעת

משכורת מרבית שההפקדה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

15,712 ₪ 

חודשי

שיעור הפקדת מעסיק

שיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייבת ולא יחויב במס רווח הון.

עד 7.5%

חודשי

שיעור הפקדת עובד

שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת בגינו לא יחויב במס רווח הון. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.

עד 2.5%

חודשי

עצמאי

תקרת הכנסה קובעת 

תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות

283,905 ₪ 

שנתי

סכום הפקדה מרבי המותר בניכוי

סכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות (=4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת).

12,776 ₪ 

שנתי

תקרת הפקדה מוטבת 

תקרת הפקדה שהרווחים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור 25% (התקרה אינה תלוי בגובה ההכנסה)

19,920 ₪ 

שנתי


שונות

נושא

תיאור

סכום

שנתי/חודשי

תקרת הפקדה לקרן פנסיה 2023

תקרת הפקדה חודשית בקרן פנסיה מקיפה חדשה (הסכום שווה ל- 20.5% מפעמיים שמ"ב)

₪  4,866.7

חודשי

שכר ממוצע במשק

שכר ממוצע במשק לשנת 2023

₪  11,870

חודשי

שכר מינימום

שכר מינימום חודשי לצורך משיכה מקופת גמל לקצבה בפטור ממס בשל עילת מיעוט הכנסות

 ₪ 5,300

חודשי

תקרת פטור מענק פרישה

תקרת סכום פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לכל שנת עבודה

₪  13,310

שנתי

תקרת פטור מענק פרישה עקב מוות

תקרת סכום פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשאירי נפטר לכל שנת עבודה

₪  26,620

שנתי

סכום קצבה מזערי

סכום קצבה מינימאלי הנדרש בכדי להוון קצבה ללא קנס "משיכה שלא כדין"

₪  4,850

שנתי

תקרת קצבה מזכה

סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 52% (פטור קבוע שאינו מותנה בגובה הקצבה בפועל)

₪  9,120

חודשי

 פטור מרבי בגין קצבה מזכה            

סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה (=52%*9,120)

4,742 ₪

חודשי

שווי נקודת זיכוי

נקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת

 ₪ 235

חודשי

תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה 2023

תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עבור יחיד בשנת 2023

76,449 ₪ 

שנתי

עוד נתונים חשובים

תקרת עוסק פטור: 107,692 ש"ח

שכר דירה פטור :5,470 ש"ח

ערך נקודת זיכוי: 235 ש"ח (223 ש"ח אשתקד)

פטור מענק פרישה: 13,310 ש"ח (12,640 ש"ח אשתקד)

קצבה מזכה: 9,120 ש"ח (8,640 ש"ח אשתקד).

עמית מוטב: 9,400 ש"ח (8,900 ש"ח אשתקד)

תקרה לקרן השתלמות: 284,000 ש"ח (270,000 ש"ח אשתקד)

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי: 19,900 ש"ח (18,960 ש"ח אשתקד)

תקרת הכנסה לעצמאי מוטב: 225,600 ש"ח (213,600 ש"ח אשתקד)

תקרת קופת גמל להשקעה: 76,449 ש"ח.

מס נוסף להכנסה שמעל 698,280 ש"ח (663,240 ש"ח אשתקד).

גם אתם יכולים ליהנות מהטבות מס!

גם השנה אתם יכולים ליהנות מהטבות המס שמגיעות לכם! המדינה ממשיכה לעודד את מי שחושב על העתיד שלנו ונוקט באמצעים על מנת שיוכל להבטיח את מחייתו בשנות הפנסיה.

חוסכים בקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות? יש לכם ביטוחים? בין אם אתם עצמאים ובין אם אתם שכירים, זה משתלם לכם הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך!

למעשה, אפילו במקרים מסוימים כדאי להפקיד כספים מעבר לתקרה, כדי ליהנות מהטבות מס משמעותיות בעתיד וליהנות מרווחים משמעותיים.

עדיין אין לכם ורוצים להתחיל ליהנות מהטבות המס שמגיעות לכם? צרו קשר עוד היום עם המומחים של פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח.

תקרות מס 2023

תרצו לחזור לנושא מסוים?
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.