תקרות מס הכנסה 2022: השנה תוכלו להגדיל את הפקדותיכם!

רשות המיסים פרסמה את תקרות מס הכנסה לשנת 2022. נוכח העלייה במדד המחירים לצד משבר הקורונה, חלו שינויים בתקרות. איך זה בא לידי ביטוי ומה מומלץ לעשות? אנחנו כאן כדי לתת לכם תשובות!

מהן תקרות מס הכנסה 2022  – במה מדובר?

תקרות המס הן בעצם הסכום ששכירים ועצמאים יכולים להפקיד בחיסכונות הפנסיוניים שלהם, בין אם במסגרת חודשית קבועה או לחלופין – במסגרת שנתית חד פעמית, ובגינן לקבל הטבות מס שונות.

כיצד העלייה במדד השפיעה על תקרות המס?

העלייה במדד יוקר המחייה בשנת 2021 מסתכנת ב- 2.4%,  נוכח חיי שגרה לצד המשך התפשטות וירוס הקורונה. לכן, רשות המסים עדכנה את תקרות מס ההפקדה וההטבות לשנת 2022 בכל מוצרי החיסכון הפנסיוניים. עובדה זו משפיעה על כל אחד ואחת מאזרחי ישראל – שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה וכמובן גם על פורשים. פירוש הדבר שהטבות המס שופרו, ביניהן תקרת ההפקדה לקרן ההשתלמות, לקופות הגמל וכן תקרת הפיצויים הפטורה ממס.

תקרות מס לשנת 2022

על מנת לעשות קצת סדר בדברים, ריכזנו בשבילכם במקום אחד את כל המספרים החשובים. בתחתית העמוד תוכלו לראות פירוט של כל תקרות המס לשנת 2021. להלן תקרות המס העיקריות לשנה הקרובה:

  • תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה עומדת על 4,326 ₪
  • תקרת ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאי עומדת על 10,762 ₪
  • התקרה המוטבת לקרן השתלמות עומדת על 18,960 ₪
  • תקרת הפטור לפיצויים עומדת על 13,340 ₪
  • תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עומדת על 72,616 ₪

רשות המיסים פרסמה את תקרות מס הכנסה לשנת 2022. נוכח העלייה במדד המחירים לצד משבר הקורונה, חלו שינויים בתקרות. איך זה בא לידי ביטוי ומה מומלץ לעשות? אנחנו כאן כדי לתת לכם תשובות!

מהן תקרות מס הכנסה 2022  – במה מדובר?

תקרות המס הן בעצם הסכום ששכירים ועצמאים יכולים להפקיד בחיסכונות הפנסיוניים שלהם, בין אם במסגרת חודשית קבועה או לחלופין – במסגרת שנתית חד פעמית, ובגינן לקבל הטבות מס שונות.

כיצד העלייה במדד השפיעה על תקרות המס?

העלייה במדד יוקר המחייה בשנת 2021 מסתכנת ב- 2.4%,  נוכח חיי שגרה לצד המשך התפשטות וירוס הקורונה. לכן, רשות המסים עדכנה את תקרות מס ההפקדה וההטבות לשנת 2022 בכל מוצרי החיסכון הפנסיוניים. עובדה זו משפיעה על כל אחד ואחת מאזרחי ישראל – שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה וכמובן גם על פורשים. פירוש הדבר שהטבות המס שופרו, ביניהן תקרת ההפקדה לקרן ההשתלמות, לקופות הגמל וכן תקרת הפיצויים הפטורה ממס.

תקרות מס לשנת 2022

על מנת לעשות קצת סדר בדברים, ריכזנו בשבילכם במקום אחד את כל המספרים החשובים. בתחתית העמוד תוכלו לראות פירוט של כל תקרות המס לשנת 2021. להלן תקרות המס העיקריות לשנה הקרובה:

  • תקרת ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאי עומדת על 10,762 ₪
  • התקרה המוטבת לקרן השתלמות עומדת על 18,960 ₪
  • תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עומדת על 72,616 ₪

קופת גמל לקצבה עבור שכיר או בעל שליטה

נושאתיאורסכוםשנתי / חודשי
תקרת הכנסה מזכהתקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס בגין הפקדה לקופת גמל  8,900 ₪חודשי
הפקדה מרבית לזיכוי ממססכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יינתן זיכוי ממס (= 7% מתקרת הכנסה מזכה)623 ₪חודשי
סכום מרבי לזיכוי ממססכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לגופת גמל (35% מתקרת ההפקדה)218 ₪חודשי
תקרת הפקדה לפיצויים עבור בעל שליטהסכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה, המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס12,640 ש"חחודשי
תקרת הפקדת פיצויים פטורה  תקרת הפקדה לפיצויים בגינה העובד אשר לא תיזקף לעובד כהכנסה חייבת במס בעת ההפקדה (33% 34900*8)2,907 ₪חודשי / שנתי
תקרת הפקדה לתגמולי מעסיקתקרת השכר אשר תגמולי המעסיק לקופת גמל, עד 7.5% ממנה, לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעל ההפקדה26,378 ₪        חודשי
הכנסה מרבית לסעיף 47מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח22,250 ₪חודשי

הפקדות לקופת גמל עבור עצמאי

נושאתיאורסכוםשנתי / חודשי
תקרת הכנסה מזכה לעצמאיתקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל בסכום השווה ל- 16% מהשכר הממוצע במשק213,600 ₪שנתי
סכום הפקדה מרבי להטבות מסהפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בינה יקבל עמית עצמאי שהוא עמית מוטב הטבות מס  (16.5% מתקרת ההכנסה)  35,244 ₪שנתי
סכום מרבי לזיכוי ממסעמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס (בשיעור 35%) בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5.5% מההכנסה המזכה (או 5% במידה ולא ניצל הטבות מס בגין רכישת א.כ.ע)  11,748 ₪  שנתי
סכום מרבי לניכוי ממס  עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי בשיעור מרבי של %11 מההכנסה המזכה בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה23,496 ₪שנתי
פנסיה חובה לעצמאי – תקרת הפקדת חובהעצמאי מחויב להפקיד 4.45% עד מחצית השמ"ב + 12.55% בגין הכנסה בין מחצית השמ"ב לשמ"ב10,762 ₪שנתי

הפקדות לקרן השתלמות עבור שכיר או בעל שליטה

נושאתיאורסכוםשנתי/חודשי
תקרת משכורת קובעתמשכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטור ממס15,712 ₪חודשי
שיעור הפקדת מעסיקשיעור הפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא ייזקף לעובד כהכנסה חייב ולא יחויב במס רווח הוןעד 7.5%  חודשי
שיעור הפקדת עובדשיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת בכינו לא יחויב במס רווח הון. שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק.עד 2.5%חודשי

הפקדות לקרן השתלמות עבור עצמאי

נושאתיאורסכוםשנתי/חודשי
תקרת משכורת קובעתתקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקרן השתלמות270,000 ₪שנתי
שיעור הפקדת מעסיקסכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות (4.5% מתקרת ההכנסה הקובעת)  12,250₪  שנתי
שיעור הפקדת עובדתקרת הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור 25%18,960 ₪שנתי

תקרות מס הכנסה 2022 – נתונים נוספים

נושאתיאורסכוםשנתי / חודשי
תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה חדשהסכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה חדשה (הסכום שווה ל- 20.5% מפעמיים שמ"ב) 4,326 ₪חודשי
שכר ממוצע במשקשכר ממוצע במשק לשנת 202010,551 ₪חודשי
שכר מינימוםשכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס בשל עילת מיעוט הכנסות5,300 ₪חודשי
תקרת פטור מענק פרישהתקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל שנת עבודה)12,340 ₪שנתי
תקרת פטור מענק פרישה עקב מוותתקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס לשארי נפטר (לכל שנת עבודה)24,700 ₪שנתי
סכום קצבה מזעריסכום קצבה מינימלי שמעליו ניתן להוון סכומים בקופת גמל לקצבה  4,498 ₪שנתי
תקרת קצבה מזכהסכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 52%8,460 ₪  חודשי
פטור מקבלי קצבהסכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה  4,399 ₪  חודשי
שווי נקודות זיכוינקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת218 ₪  חודשי
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעהתקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה עבור יחיד בשנת 202170,913 ₪  שנתי
    

גם אתם יכולים ליהנות מהטבות מס!

גם השנה אתם יכולים ליהנות מהטבות המס שמגיעות לכם! המדינה ממשיכה לעודד את מי שחושב על העתיד שלנו ונוקט באמצעים על מנת שיוכל להבטיח את מחייתו בשנות הפנסיה.

חוסכים בקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות? יש לכם ביטוחים? בין אם אתם עצמאים ובין אם אתם שכירים, זה משתלם לכם הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך!

למעשה, אפילו במקרים מסוימים כדאי להפקיד כספים מעבר לתקרה, כדי ליהנות מהטבות מס משמעותיות בעתיד וליהנות מרווחים משמעותיים.

עדיין אין לכם ורוצים להתחיל ליהנות מהטבות המס שמגיעות לכם? צרו קשר עוד היום עם המומחים של פתרונות עדיפים – סוכנות לביטוח.

מוצרים נוספים

מאמרים נוספים בנושא זה

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.

לקבלת הצעה לביטוח או לחיסכון עוד היום
במחיר המשתלם ביותר מכל חברות הביטוח בישראל
השאירו פרטים, ונציג יחזור אליכם מיד לשיחת ייעוץ