הפניקס זהיר – ביטוח רכב מקיף לנהגים זהירים

פוליסת ביטוח הרכב המקיפה ביותר של הפניקס מיועדת לנהגים זהירים ונמכרת בפרמיה אטרקטיבית.

מהם יתרונות ביטוח הרכב בתוכנית הפניקס זהיר?

התוכנית מאפשרת מגוון הטבות והרחבות הכלולות בפוליסה כמפורט להלן:

 • גבול האחריות כלפי צד ג' מוגדל ל 2,000,000 ₪
 • כיסוי לאביזרים ותוספות ברכב (כולל מערכת מולטימדיה, מערכת שמע, רדיו) עד 10% מערך הרכב
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה
 • כיסוי לנזקי שביתות ומהומות 
 • נזק בשיעור של 50% יחשב כאובדן גמור
 • תוספת פיצוי למטרת רכישת רחב חדש בשיעור של עד 10% מתגמולי הביטוח לרכב שגילו ביום האירוע עד שנה, וזאת במקרה של אובדן גמור או גניבה.

הרחבה זו מיועדת ל:

 • רכב חדש שנרכש מיבואן הרכב כרכב חדש, ונרשם ברישיון הרכב על שם המבוטח כיד ראשונה.
 • רכב חדש שנרכש מחברת ליסינג/השכרה כרכב חדש רכב חדש 0 ק"מ, ונרשם ברישיון הרכב על שם המבוטח כיד שניה.
 • רכב שנרכש מחברת ליסינג כרכב חדש בתנאי עסקת ליסינג מימוני, ונרשם ברישיון הרכב על שם חברת הליסינג (ביטוח הרכב יהיה על שם רוכש הרכב ו/או חברת הליסינג). 
 • פטור מהתקנת מיגון לרכב ששוויו עד 300,000 ₪.
 • הרכב יוגדר כרכב גנוב אם הוא לא נמצא לאחר 14 ימים בלבד
 • כיסוי לנהיגת אקראי של נותני שירותים (עובדי מוסך, חניון, מלון וכד').
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד 30,000 ₪ בכפוף לשכ"ט בקבוע בכללי לשכת עוה"ד.
 • "פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי
 • הרחבת זכות גרירה של נגרר בלתי מסוים (לרכב בו מותקן וו גרירה או התקן גרירה).

אילו כתבי שירות וכיסויים נוספים ניתנים לרכישה תמורת תוספת תשלום?

 • הרחבה לשירות "עדיף" במקרה של תאונת דרכים =הגעת נציג למקום התאונה, הסעת המבוטח ממקום התאונה למרחק של עד 250 ק"מ, אחסנת הרכב ושמירתו.
 • שירות אספקת דלק ללא השתתפות עצמית
 • שירות החלפת גלגל כתוצאה מתקר ללא השתתפות עצמית
 • פטור מחיוב בגין קבלת שירות בכביש אגרה
 • קבלת 40% הנחה + 24  חודשי אחריות מורחבת בעת רכישת מצבר חדש מתוצרת שנפ.

רכב חלופי:

 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של גניבה למשך 30 ימים החל מיום הגניבה
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של אובדן גמור למשך 21 ימים
 • ניתן להאריך את תקופת השכירות של הרכב החלופי הנ"ל תמורת תשלום בסך של 99 ₪ ליום.
 • ניתן לרכוש כיסוי לרכב חלופי אוטומטי משפחתי או מנהלים.

שבר שמשות

 • פטור מהשתתפות עצמית
 • במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית: הכיסוי כולל גם את הגומיות
 • אפשרות החלפת שמשה באמצעות ניידת שירות
 • ניתן לרכוש כיסוי לשבר שמשות מקוריות ברכב פרטי חדש עד 3 שנים.

כיסויים נוספים:

 • כיסוי לשבר פנסים ומראות צד ללא הגבלת סכום הכיסוי של החלק המוחלף (הכיסוי ניתן לרכבים ששוויים עד  500,000 ₪).
 • ביטול מורחב של ההשתתפות העצמית ברשת "מוסכים שבאחריות" – הן בגין נזק עצמי, הן בגין ירידת ערך והן בגין נזק לצד ג'.
 • הכיסוי ניתן לרכישה אך ורק בפוליסה של מבוטח שגילו 21 ומעלה, בעל וותק נהיגה של שנה ומעלה. 
 •  לא ניתן לרכוש את הכיסוי במקרים הבאים: 
 • מבוטח שיש לו שתי תביעות ב- 3 השנים האחרונות
 • מבוטח שיש לו תביעה אחת בשנתיים האחרונות
 • מבוטח עם עבר ביטוחי של שנה אחת בלבד
 • הכיסוי ניתן לרכישה ברכב ששוויו עד   400,000 ₪.
 • כיסוי לנהג זמני שאיננו משתמש קבוע ברכב לפרקי זמן של עד 2 ימים או עד 4 ימים.
 • הכיסוי ניתן לרכישה עד 8 פעמים במהלך תקופת הביטוח וניתן לרכישה ברכב ששוויו עד   400,000 ₪.

״מוסכים שבאחריות״ 

בעת תיקון נזק מכוסה לרכב ברשת "מוסכים שבאחריות" (בלבד) תינתנה ההטבות הבאות (השתתפות עצמית מופחתת ברכב ששוויו עד 400,000 ₪ במקרים הבאים):

 • בנזק עד 10,000 ₪ עפ"י דו"ח השמאי – סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב- 1000ש"ח  (בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה).
 • בנזק מעל 10,000 ש"ח עפ"י דו"ח השמאי – סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב-10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית.
 • ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל- 0.75% מערך הרכב (בתנאי ששיעור ירידת הערך עפ"י דוח השמאי עולה על שיעור ההשתתפות העצמית הבסיסית לירידת הערך שבפוליסה).
 • השתתפות עצמית מופחתת 
 • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון)
 • רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח" 
 • הרכב החלופי יינתן בכפיפות לתנאים הנהוגים בחברות להשכרת רכב בעת השכרת רכב.
 • מובהר כי במידה ומכל סיבה שהיא לא יתאפשר מתן רכב חלופי – יהא המבוטח זכאי לקבל מהמוסך פיצוי בסך של  100 ש"ח בגין כל יום של זכאות לרכב חלופי. (הטבה זו לא תהיה תקפה במקרה של חוסר בחלפים במחסני היבואן)
 • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך 3 שנים
 • תוספת הפרמיה בחידוש בגין רישום תביעת נזק עצמי אחת בלבד שאירעה במהלך  3 השנים האחרונות תהיה בשיעור של 10% בלבד 
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון 

 בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", ההשתתפות העצמית תופחת כדלהלן: 

 • אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג' תופחת ב- 500 ₪.
 • אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי תופחת ב- 200 נוספים (בתנאי שסכום הנזק לצד ג' או סכום הנזק לרכב המבוטח – גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה (לצד ג' או לרכב עצמו בהתאם לעניין)). 

"הכל נשאר במשפחה": הטבות ייחודיות במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים ב"הפניקס" בביטוח מקיף 
ביטוח חובה: 

 • בעת רכישת ביטוח מקיף + ביטוח חובה – תינתן הנחה בביטוח המקיף בגין ביטוח חובה בשיעור של עד 20% ובלבד שתקופות הביטוח הינן חופפות ויש זהות בבעל הפוליסה, בגילאי הרשאים לנהוג ברכב ובוותק הנהיגה.  (מודגש כי ההנחה תינתן גם בפוליסות הכוללות נהיגת נהגים צעירים/חדשים).  
 • הנחה בשיעור של 7.5% תינתן בביטוח חובה על התעריף הרשמי של החברה.
   

מה עוד חשוב לדעת על תכנית ביטוח הרכב הפניקס זהיר? 

 • התוכנית מיועדת לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5 טון ששוויו מ 10,000ועד 1,000,000 ₪.
 • הרכב הינו בבעלות פרטית של המבוטח והשימוש ברכב הינו למטרות חברתיות ופרטיות או למטרות עסקו של  המבוטח למעט עסקים חריגים. המבוטח בפוליסה זו חייב להיות גם בעל הפוליסה וגם בעל הרכב.
 • ייחודי ב"הפניקס" – מהפך בחישוב ניסיון התביעות: מבוטח שהגיש תביעה אחת ב 4 השנים האחרונות יקבל תעריף בסיסי זהה לתעריף של מבוטח ללא תביעות ב- 3 השנים האחרונות (כפוף להמצאת אישורי ניסיון תביעות ל- השנים האחרונות).

תנאי הקבלה לתוכנית:
רכב ששוויו עד  400,000 ש"ח

ניתן לבטח מבוטח שנתוניו הינם כדלקמן: 

 • גיל: 17 ומעלה בעל וותק נהיגה של שנה ומעלה 
 • עבר ביטוחי: לפחות שנה אחת מלאה אחרונה
 • ניסיון תביעות: 3  שנים אחרונות – עד 2 תביעות שנתיים אחרונות – עד תביעה אחת.
 •  שנה אחרונה – ללא תביעות. הרשאת נהיגה: לכל נהג ללא מגבלת גיל וללא מגבלת וותק נהיגה. 

רכב ששוויו מעל 400,000 ש"ח
ניתן לבטח מבוטח שנתוניו הינם כדלקמן: 

 • גיל: 21 ומעלה בעל וותק נהיגה של שנה ומעלה 
 • עבר ביטוחי לפחות 3 שנים אחרונות מלאות.
 • ניסיון תביעות: 3 שנים אחרונות עד תביעה אחת.

רכבים שאינם ניתנים לביטוח במסגרת הפניקס זהיר:
רכב חברה, רכב ספורט, רכב קבריולט, רכב ביבוא אישי, ליסינג תפעולי, רכב השכרה.
ניתן להגדיל את ההשתתפות העצמית הבסיסית וליהנות מהנחה בפרמיה בהתחשב בסכום ההשתתפות העצמית הבסיסי מחד ובשווי הרכב המבוטח מאידך. לא ניתן להגדיל את ההשתתפות העצמית במקרים הבאים:

 • רכב ששוויו מעל 400,000 ₪. פוליסה שמתקיים בה אחד מהמקרים הבאים:
 • נהיגת נהג שגילו פחות מ  21 או שותק נהיגתו פחות משנה
 • מבוטח שיש לו 2 תביעות ב-3 השנים האחרונות  או מבוטח שיש לו תביעה אחת בשנתיים
 • האחרונות או מבוטח עם עבר ביטוחי של שנה אחת בלבד.

ספקי כתבי השירות: 

שירותי דרך, גרירה ורכב חלופי – "דרכים / שגריר" 
שמשות – "אוטו גלס / דרכים זגגות רכב" 
פנסים ומראות צד – "אוטו גלס / דרכים זגגות רכב" 

עלויות כתבי שירות וכיסויים אופציונאליים: 

 • כתבי שירות (למעט רכב חלופי (משפחתי/מנהלים) ושמשות מקוריות) – 15 ₪ לחודש.
 • כיסוי לרכב חלופי אוטומטי משפחתי  – 2.5 ₪ לחודש.
 • כיסוי לרכב חלופי אוטומטי מנהלים- 5 ₪ לחודש.
 • כיסוי לשמשות מקוריות בהתאם לשווי הרכב:
 • כיסוי לשמשות מקוריות בהתאם לשווי הרכב:
 • רכב בשווי של עד 200,000 ₪- 10 ₪ לחודש.
 • רכב בשווי שבין 200,000 ₪ ל-400,000 ₪ – 20 ₪ לחודש.
 • רכב בשווי מ-400,001 ₪ ומעלה – 30 ₪ לחודש.
 •  כיסוי לשבר פנסים ומראות צד –  6 ₪ לחודש. 
 • ביטול מורחב של ההשתתפות העצמית (נזק עצמי + ירידת ערך + צד ג') –  6 ₪ לחודש.

כיסוי לנהג זמני: 

מספר ימים  מגיל 24    מגיל 21     מגיל 17
 
עד 2 ימים 30 ש"ח 60 ש"ח  90 ש"ח
עד 4 ימים 45 ש"ח90 ש"ח        135 ש"ח

תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (כרטיס על שם המבוטח או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד) או בהוראת קבע.  
ניתן לשלם את דמי הביטוח (מקיף + חובה) בתוכנית זו עד 12  תשלומים בתוספת דמי אשראי בביטוח מקיף.

הפניקס זהיר – ביטוח רכב מקיף לנהגים זהירים
תוכן עניינים
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.