הפניקס פנסיה

הפניקס חברה לביטוח בע"מ הינה מהמובילות בתחום בישראל, אולם קרנות הפנסיה של המבוטחים מתנהלות תחת הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברת בת של חברת הביטוח. הפניקס אקסלנס הינה חברה בעלת ניסיון רב בהשקעות השונות וידע רחב בתחומי הפנסיה, גמל וקרנות השתלמות.

מסלולי קרנות פנסיה – הפניקס

חברת ביטוח הפניקס מציעה מגוון מסלולי פנסיה עבור מבוטחים עצמאיים ושכירים:
1.    הפניקס קרן פנסיה מקיפה
מסלול זה הינו חיסכון פנסיוני המאפשר קבלת קצבת זקנה חודשית החל מיום היציאה לגמלאות בהתאם למסלול הפרישה של החיסכון ולכל שנות חייו של המבוטח. בנוסף, המסלול נותן מענה לשני מצבים נוספים – קצבת נכות חודשית וקצבת שארים חודשית. 
קצבת הנכות משולמת למבוטח במקרים של נכות או אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% מהשכר על פי החישוב הגבוה מבין מספר אפשרויות – שכר ממוצע של 3 חודשים שקדמו למקרה; שכר ממוצע של 12 חודשים שקדמו למקרה; השכר הממוצע של 12 החודשים אשר קדמו ל – 12 החודשים לפני המקרה.
קצבת השארים הינה שילום קצבה חודשית לבני המשפחה הגרעינית במקרי מוות של המבוטח – בן/בת הזוג ויתומים עד גיל 21. הקצבה משולמת למבוטחים שקנו את הכיסוי בעת ההצטרפות לפוליסה וכאלה שלא היו להם שארים במועד ההצטרפות בהתאם לאישור חברת הביטוח.
2.    הפניקס קרן פנסיה משלימה
כספי מבוטחי הקרן במסלול זה מושקעים כולם בשוק ההון עבור תשואה מירבית בגין ההשקעות. מסלול זה הינו גמיש ומאפשר רכישת כיסויים ביטוחיים שונים בדומה לקרן הפנסיה המקיפה, כמו קצבת נכות ושארים או בחירה במסלול יחיד – מסלול קצבת זקנה חודשית ללא כיסויים ביטוחיים נוספים. במשך תקופת הביטוח ניתן לשנות בכל עת את מסלולי ההשקעה בקרן מבין מגוון המסלולים המוצעים. 
קצבת הזקנה החודשית במסלול זה משולמת למבוטח החל ממועד היציאה לפנסיה ועד סוף חייו בהתאם לקריטרניום של גיל, מין והסכום הצבור בפנסיה ובהתאם למסלול הביטוחי שנבחר: 
–    פנסיית זקנה עבור המבוטח בלבד.
–    פנסיית זקנה עבור המבוטח ופנסיית שארים לבן/בת זוג.
–    פנסיית זקנה עבור המבוטח בתוספת תשלומים למוטבים לתקופת זמן קצובה של חודשיים עד שמונה חודשים.
–    פנסיית זקנה עבור המבוטח ופנסיית שארים לבן/בת זוג הכוללת תשלומים למוטבים לתקופת זמן קצובה של חודשיים עד שמונה חודשים.
3.    קרן פנסיה יסוד עמית
מסלול זה מקנה כיסוי ביטוחי עבור קצבת זקנה וקצבת שארים בלבד. פנסיית הזקנה במסלול זה מחושבת בהתאם לתקופת ההצטרפות לקרן:
–    מבוטחים שהצטרפו לפי תחילת שנת 1989 ומבוטחים ברציפות – חישוב פנסיית הפרישה תחושב על פי הוותק שצבר המבוטח – 10 שנות ותק מקנים קצבה בשיעור של 30% מגובה השכר הקובע וכל שנה נוספת מוסיפה לותק הפנסיוני תוספת בשיעור של 1.4% מהשכר הקובע. כמו כן, פנסיית הזקנה לא תעלה על 65% מגובה השכר הקובע.


מסלול זה מחייב תקופת אכשרה של 10 שנים לפחות, בהן בוצעו העברות שילומים סדירים לקרן בשיעור של 5% מהשכר הממוצע במשק. מסלול זה צמוד לתוספת יוקר ולמנגנון האיזון האקטורי, וכן מבוטחים יכולים לבחור לנהל את הקרן בצמוד למדד המחירים לצרכן ולמנגנון האיזון האקטוארי.


–    מבוטחים שהצטרפו החל משנת 1989 ומבוטחים ברציפות – מסלול זה מותנה בצבירה מינימאלית של 5% מהמשכר הממוצע במשק והוא צמוד למדד ולאיזון האקטוארי. קצבת הזקנה במסלול זה תחושב לפי מין, גיל וחישוב כספי הפנסיה הצבורים לפי תקנון הקרן.


–    מבוטחים שהצטרפו במהלך שנת 1995 – במסלול זה תשלום הקצבה מותנה בצבירה מינימאלית של 5% מהמשכר הממוצע במשק והוא צמוד למדד המחירים לצרכן ולמנגנון האיזון האקטוארי. קצבת הזקנה במסלול זה תחושב לפי מין, גיל וחישוב כספי הפנסיה הצבורים לפי תקנון הקרן.


–    חישוב פנסיה בהיעדר תקופה אכשרה או במקרי משיכת כספים חלקית – מבוטחים שאינם צברו תקופת אכשרה מספיקה או שמשכו חלק מכספי הקרן שהצטברו, יהיו זכאים לקצבה חלקית, אשר תחושב על פי היתרה הצבורה בקרן כקבוע בתקנון החברה.

כיסוי קצבת שארים 

תוספת זו למסלול הפנסיוני מקנה קצבה חודשית המשולמת לבן/בת הזוג עד לסוף חייהם במקרים של מוות המבוטח. הקצבה הניתנת הינה 60% מקצבת הפנסיה אותה קיבל המבוטח עד למועד מותו. הקצבה הניתנת במקרים של בר קצבה היא 60% בכפוף לתנאים הקבועים בתקנון החברה.

יתומים של מבוטח, אשר קיבל קצבת פנסיה, יהיו זכאים לתשלומי קצבת שארים עד הגיעם לגיל 18. גובה הקצבה המשולמת תהייה 20% מסכום הקצבה של המבוטח וכך גם במקרים של בר קצבה בכפוף לתנאי תקרת השילומים הקבועים בתקנון.

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
להצטרפות להפניקס פנסיה
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.