אישור קיום ביטוח: נוסח חדש, עדכונים והקודים שכדאי להכיר

רשות שוק ההון פרסמה אישור קיום ביטוח נוסח חדש, עם שלושה שינויים חשובים שחשוב מאוד שתכירו. במאמר זה תמצאו את כל השירותים וההרחבות המעודכנים לשנת 2023.

מה כולל אישור קיום ביטוח נוסח חדש?

קיים שלושה שינויים קריטיים באישור קיום ביטוח של רשות שוק ההון:

 • נוסף אישור ביטוח מסוג חדש
 • עודכן הנוסח של אישור קיום ביטוחים
 • עודכנה רשימת השירותים וההרחבות

תזכורת – מהו אישור קיום ביטוח?

בעלי מקצועות רבים נדרשים להציג לכל מי שמזמין עבודה, כתנאי מקדים אישור המעיד על קיומם של ביטוחים מסוימים. דרישה זו בהחלט לגיטימית מאחר והמזמין לא מעוניין להיות חשוף לנזקים שעלולים חלילה להיגרם לו בעקבות קבלת השירות הנדרש.

לדוגמה, אם מישהו בונה או משפץ את ביתו, הוא בהחלט יכול לבקש מהקבלן שירכוש ביטוח עבודות קבלניות, על מנת שאם חלילה יגרם נזק למבנה עצמו (או לשכניו של מזמין העבודה או לעובדים) הנזק יכוסה ע"י חברת הביטוח. אישור קיום ביטוח הוא למעשה אסמכתא לכך שנותן השירות רכש את כל הביטוחים הנדרשים של מזמין העבודה.

ב- 2019 רשות שוק ההון הוציא חוזר אישור קיום ביטוח אחיד, לאישור קיום ביטוחים על מנת להקל על המבוטחים בהליך הנפקת האישורים, להוזיל עלויות ולוודא שהאישורים מנוסחים כראוי. עם זאת, עדיין היו כל מיני בעיות שיצרו את הצורך להוציא אישור קיום ביטוח בנוסח חדש.

מהם שלושת השינויים בנוסח החדש?

1 – אישור ביטוח נוסח חדש

עד לעדכון הנוכחי של החוזר, היו למעשה שני סוגים לאישור:

 • אישור ביטוח כללי – אישור על כך שקיימת של פוליסת ביטוח עבור מבוטח.
 • אישור ביטוח מסוים – אישור על כך שקיימת פוליסת ביטוח למבוטח ספציפי עבור מבקש ספציפי.

בעדכון הנוכחי נוסף אישור מסוג חדש:

אישור על הסכמה לעריכת ביטוח –מדובר למעשה בהצהרה הסכמה עקרונית של חברת הביטוח לבטח את נותן השירות בהתאם לתנאים המפורטים בנספח האישור ולפי דרישה במסגרת מכרז. חשוב לדעת, שחברת הביטוח חייבת לציין את התקופה שבה הצעה זו תקפה.

2 – עדכון הנוסח של האישור

אישור קיום ביטוח נוסח חדש כולל 3 עדכונים:

 1. ביטוח חברות נוספות – נוספה עמודה שמפרידה בין מבקש האישור הראשי לבין חברות נוספות שקשורות לאותו מבקש אישור.
 2. העיסוק המבוטח – נוסף פרמטר נוסף בעמודה של אופי העסקה – "העיסוק המבוטח".  יש למלא את הפרמטר של העיסוק המבוטח, רק כשמדובר באחד מסוגי השירות הבאים:
 1. קוד שירות 046 – מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 2.  קוד שירות 053 – מפעל ייצור
 3. קוד שירות 070 – קמעונאות
 4. קוד שירות 108 – שירותי הקמה
 • גבול אחריות – העמודה של גבול אחריות מחולקת למעשה לשני עמודות משנה: גבול אחריות למקרה וגבול אחריות לתקופות ונוספת האפשרות להזין תאריכים באופן רטרואקטיבי והשתתפות עצמית.

3 – עדכונים ושינויים בקודי השירות

אישור קיום ביטוח נוסח חדש כולל שינויים רבים בקודים: חלקם בוטלו, חלקם הורחבו, חלקם נוספו וחלקם עבור שינויים במלל ההרחבות.

הקודים הבאים בוטלו:

 • קוד שירות 032 – חדרי כושר וספורט
 • קוד שירות 085 – שירותי תכנון פיקוח ובקרה (בניה)
 • קוד שירות 089 – שירותי תחזוקת מערכות

הקודים הבאים הורחבו:

 • קוד שירות 080 – הורחב לכסות גם שירותי חלפים.

הקודים הבאים חדשים ונוספו לרשימה הקיימת:

 • קוד שירות 102 – שירותי הגברה / תאורה
 • קוד שירות 103 – שירותי חומרה ו/או תוכנה
 • קוד שירות 104 – שירותי שיווק, פרסום ומדיה
 • קוד שירות 105 – קבלן עבודות תמ"א / שימור / תחזוקה / בנייה
 • קוד שירות 106 – מכרה / מחצבה
 • קוד שירות 107 – מטווח ירי
 • קוד שירות 108 – שירותי הקמה
 • קוד שירות 109 – שירותי הדברה
 • קוד שירות 110 – שירותי שליחויות

הקודים הבאים עברו שינוי מלל:

 • קוד 302 – אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור)
 • קוד 304 – הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות המבוטח
 • קוד 305 – הרחבת צד ג' או אחריות מקצועיות או חבות מעבידים (בהתאם לכיסוי הבסיסי אליו משויך הקוד) – כלי ירייה המוחזק כדין
 • קוד 307 – הרחבת צד ג' – חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה
 • קוד 308 – ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/מספר ח.פ/מספר ת.ז/קבוצה מאפיינת), למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון
 • קוד 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק בזדון
 • קוד 311 – כיסוי אובדן תוצאתי בגין נזק לרכוש עבור מבקש האישור
 • קוד 312 – כיסוי בגין נזק גוף שנגרם משימוש בצמ"ה
 • קוד 317 – מבוטח נוסף – אחר )יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ/ מספר ת.ז/ קבוצה מאפיינת(
 • קוד 320 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – אחר (יש לפרט את פרטי הגורם ע"י שם וכתובת/ מספר ח.פ/ מספר ת.ז/ קבוצה מאפיינת)
 • קוד 323 – מוטב לתגמולי ביטוח – אחר (יש לפרט  את פרטי המוטב)
 • קוד 329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג '(מעט נזק שנגרם לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח במסגרת פרק הרכוש(
 • קוד 330 – שעבוד לטובת גורם אחר (יש לפרט שם וכתובת את פרטי הגורם)
 • קוד 332 – תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים לציין מספר חודשים)

הקודים הבאים נוספו גם כן לאישור ביטוח נוסח חדש:

 • קוד 333 – גבול האחריות בכיסוי לטובת ההתקשרות מול מבקש האישור בלבד
 • קוד 334 – תקופת תחזוקה (יש לציין מספר חודשים) במסגרת פוליסת עבודות קבלניות
 • קוד 335 – תקופת שיפוי (יש לציין מספר חודשים)
 • קוד 336 – ביטול חריג אחריות מקצועית במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין: נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)
 • קוד 337 – ביטול חריג חבות מוצר במסגרת ביטוח צד ג' (יש לציין בגין: נזקי גוף או רכוש או גוף ורכוש)
 • קוד 338 – הרחבת כיסוי על בסיס ערך כינון במסגרת פוליסת רכוש
 • קוד 339 – הרחבה לסיכון סייבר
 • קוד 340 – הרחבת רעידות והחלשת משען
 • קוד 341 – הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים
 • קוד 342 – הרחבת מעבידים – כלי ירייה
 • קוד 343 – הרחבת הכיסוי לנזקים שייגרמו בעת פריקה ו/או טעינה
 • קוד 344 – הרחבת הכיסוי לעבודות בגובה
 • קוד 345 – הרחבה לנזק בגין פרעות ושביתות
 • קוד 346 – הרחבה לנזקי חשמל ללוחות חשמל, פיקוד ושנאים
 • קוד 347 – הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו
 • קוד 348 – ביטול סייג רכוש עליו פעלו במישרין בביטוח צד ג'
 • קוד 349 – ביטול סייג רכוש בשליטה, בחזקה ופיקוח בביטוח צד ג'
 • קוד 350 – הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם

הערות נוספות ושינויים חשובים שכדאי לשים לב אליהם

 • אישור קיום ביטוח נוסח חדש מאפשר קבלת אישור על הסכמה לעריכת ביטוח שיועבר למועמד הביטוח הן בדואר רגיל והן באמצעי אלקטרוני.
 • במסגרת נספחי החוזר הובהר שהרשימות הקבועות במסגרת נספחים ג' ו-ד' הן רשימות סגורות המפורסמות על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 • הוראות אישור קיום ביטוח נוסח חדש יכנסו לתוקפם החל מתאריך 1.2.2023.

אנחנו כאן בשבילכם!

בפתרונות עדיפים אנו מעמידים לשירותכם צוות עתיר ידע וניסיון שעובד עם כל חברות הביטוח המובילות בתחם. הצוות שלנו יסייע לכם בניהול משא ומתן מול מזמיני עבודה, יועצי ביטוח ורשויות מקומיות וידאג שתקבלו במהירות את אישורי הביטוח שלכם עבור מזמיני עבודה. רוצים שקט נפשי? פנו אלינו עוד היום ואנחנו נדאג לכל השאר.

אישור קיום ביטוח נוסח חדש

תוכן עניינים

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אתכם
צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

/ 5.